Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Rumeenia keskasutus on justiitsministeerium (seaduse nr 191/2007 (millega kiidetakse heaks valitsuse erakorraline määrus nr 119/2006 teatavate meetmete kohta, mis on vajalikud ühenduse õigusaktide kohaldamiseks alates Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast) artikli I3 artikkel 3).

Justiitsministeerium, rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond (Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bucharest

Tel: +40372041077, +40372041083

Faks: +40372041079, +40372041084

Artikkel 67 (b)

Lapse tagasitoomise või külastamise tõendi ja keskasutustega suhtlemise keeltena aktsepteeritakse Rumeenias rumeenia, inglise ja prantsuse keelt.

Artikkel 67 (c)

Lapse tagasitoomise või külastamise tõendi ja keskasutustega suhtlemise keeltena aktsepteeritakse Rumeenias rumeenia, inglise ja prantsuse keelt.

Artiklid 21 ja 29

Tunnustamise ja täitmisotsuse (exequatur) taotlused tuleb esitada kohtule, mille tööpiirkonnas on kostja (tunnustamisest keelduja) elukoht, või juhul kui kostja elukoht ei ole teada, siis sellisele kohtule, mille tööpiirkonnas on hageja elukoht. Kui kohtualluvust ei ole võimalik kindlaks teha, siis tuleb taotlus esitada Bukaresti esimese astme kohtule.

Artikkel 33

Rumeenias esitatakse apellatsioonkaebused tunnustamist käsitlevate otsuste ja täitmisotsuste peale apellatsioonikohtule (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) artikli 96 lõige 2).

Artikkel 34

Apellatsioonkaebus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 97 lõige 1)

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 16/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.