Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Šotimaa

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefon:                 +44 (0)131 244 4827/4832

Faks:                 +44 (0)131 244 4848

E-post:

Paula.Nugent@gov.scot (Casework Manager);

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Šotimaal kõrgele tsiviilkohtule (Court of Session).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Šotimaal kõrgele tsiviilkohtule esimese astme kohtuna (Court of Session, Outer House).

Artikkel 34

Artikli 34 kohaseid apellatsioonkaebusi võib esitada ainult järgmiselt:

– Šotimaal kõrgele tsiviilkohtule teise astme kohtuna (Court of Session, Inner House).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 09/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.