Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Välisministeeriumi konsulaarküsimuste ja tsiviilõiguse osakond)

S-103 39 Stockholm

Telefon:    +46 (8) 405 1000 (üldnumber) / +46 (8) 405 5005 (tööajaväline hädaabinumber)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

E-posti aadress: ud-kc@gov.se

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled rootsi keel ja inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul artikli 45 lõike 2 kohaselt: rootsi või inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 21

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Rootsi perekonnaseaduse (föräldrabalken) 21. peatüki paragrahvi 1 kohasesse piirkonnakohtusse (tingsrätt).

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks pöörduda teise poole elukoha järgsesse piirkonnakohtusse (loetletud Brüsseli II määrust täiendava määruse (2005:97) artikli 5 lõikes 1) või kui teine pool ei ole Rootsi elanik, siis Nacka piirkonnakohtusse.

Artikkel 29

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohasesse piirkonnakohtusse.

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks samuti pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohaselt määratud piirkonnakohtusse (loetletud Brüsseli II määrust täiendava määruse (2005:97) artikli 5 lõikes 1).

Artikkel 33

Artiklis 33 sätestatud kaebused tuleb esitada otsuse teinud piirkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 sätestatud kaebusi saab esitada üksnes apellatsioonikohtule (hovrätt) või ülemkohtule (Högsta domstolen).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.