Brussels IIa Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility

National information and online forms concerning Regulation No. 2201/2003.

General information

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. An application for a declaration of enforceability shall be submitted to the court appearing in Court for recognition/enforceability application. The appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability shall be lodged with the court appearing in the list Court for appeal against a decision on recognition/enforceability.

Judgments on access rights and judgments concerning the return of the child are recognised and enforceable in other Member States, without the need for a declaration of enforceability, provided they are accompanied by a certificate.

The Regulation provides for four standard forms.

Each Member State shall designate at least one central authority to assist with the application of the Regulation.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Practice Guide for the application of the Brussels IIa Regulation (2014) PDF (2985 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 21/03/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Belgia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie

Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115

1000 Bruxelles / Brussel
Tel.: +32 2 542 67 00
E-post: Lingil klikates avaneb uus akenrapt-parental@just.fgov.be

Artikkel 67 (b)

prantsuse, hollandi, saksa, inglise.

Artikkel 67 (c)

tõendiga peab olema kaasas kohtuotsuse tõlge kohtuotsuse täideviimiskoha ametlikku keelde.

Artiklid 21 ja 29

esimese astme kohus (tribunaux de première instance / rechtbanken van eerste aanleg).

Artikkel 33

- isik, kes taotleb kohtuotsuse täitmist, võib pöörduda apellatsioonikohtu (cour d’appel / hof van beroep) poole.

- isik, kelle suhtes kohtuotsuse täitmist taotletakse, võib pöörduda esimese astme kohtu poole.

Artikkel 34

kassatsioonkaebus (pourvoi en cassation / cassatieberoep).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 06/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Bulgaaria

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

Justiitsministeerium

Laste rahvusvahelise õiguskaitse ja rahvusvaheliste lapsendamiste osakond

Telefon: (+359 2) 9237302

E-posti aadress: L_Chernogorova@justice.government.bg

Faks: (+359 2) 9871557

Aadress: Ul. Slavyanska nr 1 (ул. „Славянска“ 1)

BG-1040 Sofia (1040, София)

Bulgaria (България)

(Osakond tegeleb kõigi selliste määrusega hõlmatud küsimustega, mis käsitlevad vanemlikku vastutust, lapseröövi ja laste paigutamist hooldeasutusse või kasuperekonda (artikkel 56))

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond

Telefon: (+359 2) 9237413

Faks: (+359 2) 9809223

Aadress: Ul. Slavyanska nr 1 (ул. „Славянска“ 1)

BG-1040 Sofia (1040, София)

Bulgaria (България)

(Osakond tegeleb kõigi määrusega hõlmatud küsimustega, välja arvatud küsimustega, mis käsitlevad vanemlikku vastutust, lapseröövi ja laste paigutamist hooldeasutusse või kasuperekonda (artikkel 56))

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: bulgaaria, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: bulgaaria, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Abieluasju ja vanemlikku vastutust käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise eest vastutavad pädevad asutused vastavalt artikli 21 lõikele 2 on ametiasutused, kes vastutavad registreerimise eest, nimelt omavalitsuste juhid (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 621 lõige 2).

Kohtuotsuste tunnustamise eest vastutav pädev asutus vastavalt artikli 21 lõikele 3 on see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on vastaspoole alaline elukoht või registreeritud aadress, või juhul kui vastaspoolel Bulgaaria Vabariigis alaline elukoht või registreeritud aadress puudub, see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on huvitatud poole alaline elukoht või registreeritud aadress (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 622 lõige 1). Juhul kui ka huvitatud poolel ei ole Bulgaarias alalist elukohta või registreeritud aadressi, tuleb taotlus esitada Sofia linnakohtule.

Pädev asutus, kellele tuleks esitada teises ELi liikmesriigis tehtud kohtuotsuse täitmise taotlus, millele osutatakse artiklis 29, on see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registreeritud aadress või kelle tööpiirkonnas on otsuse täitmise koht (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1)).

Artikkel 33

Täitmismääruse saab edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 esimene lause).

Artikkel 34

Sofia apellatsioonikohtu tehtud otsuse saab edasi kaevata kõrgemasse kassatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 teine lause).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 26/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Tšehhi

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Laste rahvusvahelise kaitse amet (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tšehhi Vabariik

Telefon: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-posti aadress: podatelna@umpod.cz

Veebisait: http://www.umpod.cz/

Kontaktisikud:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Nováková, asedirektor

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: tšehhi, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise tõendi puhul – artikli 45 lõige 2: tšehhi keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused esitatakse Tšehhi Vabariigis:

– maakohtutele (okresní soudy) või kohtutäituritele (soudní exekutoři).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse Tšehhi Vabariigis:

– maakohtutele.

Artikkel 34

Ainukesed apellatsioonkaebused, mida võib Tšehhi Vabariigis artikli 34 alusel esitada, on:

– tühistamishagi (žaloba pro zmatečnost) vastavalt muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paragrahvile 229 jj ning otsuse apellatsiooni korras läbivaatamise taotlus (dovolání) vastavalt muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paragrahvile 236 jj.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 18/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Saksamaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Telefon:   +49 228 410 5212

Faks:        +49 228 410 5401

E-post:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: saksa ja inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: saksa.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Saksamaal:

Kammergericht’i piirkonnas (Berliin) Familiengericht Pankow.

Braunschweig Oberlandesgericht'i, Celle Oberlandesgericht'i ja Oldenburg Oberlandesgericht'i piirkonnas Familiengericht Celle'le

– muudes Oberlandsgericht’ide piirkondades asjaomase Oberlandsgericht’i juures asuv Familiengericht.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Saksamaal: Oberlandsgericht.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Saksamaal: Rechtsbeschwerde.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 07/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Eesti

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-post:    Lingil klikates avaneb uus akencentral.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: eesti keel, inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled eesti keel ja inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse Eestis maakohtutele.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse Eestis ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsiooni võib Eestis esitada üksnes kassatsioonkaebusena.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 14/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Iirimaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Central Authority for International Child Abduction

Department of Justice

51 St. Stephen’s Green

Dublin 2

Telefon: +353 1602 8202

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninternationalchildabduction@justice.ie

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: iiri ja/või inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: inglise ja/või iiri keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule (High Court).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule.

Artikkel 34

Iirimaal apellatsioonikohtule (Court of Appeal) esitatav kassatsioonkaebus. (Tuleb siiski märkida, et kooskõlas Iiri põhiseadusega on ülemkohtul (Supreme Court) apellatsioonipädevus kõrgema kohtu otsuste suhtes, kui ta on veendunud, et seda õigustavad erandlikud asjaolud.  Ülemkohtul on ka apellatsioonipädevus apellatsioonikohtu otsuste suhtes, kui ta leiab, et teatavad põhiseaduses sätestatud tingimused on täidetud).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 17/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Kreeka

Artikkel 67 (a)

Direktoraadi juhataja: Argyro Eleftheriadou

Osakonna juhataja: Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Athens

Telefon: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Faks: 0030 213 130 7499

e-post: Lingil klikates avaneb uus akenaeleftheriadou@justice.gov.gr, Lingil klikates avaneb uus akenvsarigiannidis@justice.gov.gr, Lingil klikates avaneb uus akencivilunit@justice.gov.gr

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõigust ja lapse tagasitoomist käsitlevate dokumentide puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

– Kreekas esimese astme kohtule.

Taotlused esitatakse kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht. Kui võlgnikul Kreekas elukoht puudub, esitatakse taotlus kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku majutuskoht. Kui võlgnikul puudub ka majutuskoht, esitatakse taotlus Ateena esimese astme kohtule.

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Kreekas apellatsioonikohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused võib esitada ainult järgmisel viisil:

– Kreekas kassatsioonikaebusena.

Kassatsioonikaebused esitatakse ülemkohtule.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 31/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Hispaania

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Telefon: +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Faks:        +34 91 3902383

E-post: Lingil klikates avaneb uus akensustraccionmenores@mjusticia.es

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: hispaania, inglise, prantsuse.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: hispaania.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Hispaanias: Juzgado de Primera Instancia.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Hispaanias: Audiencia Provincial.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

–Hispaanias: kassatsioonkaebus.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 12/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Prantsusmaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Määratud on kaks keskasutust.

1. Kõik määruse kohaldamisalasse kuuluvad, välja arvatud artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-post:  Lingil klikates avaneb uus akenentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Büroo aadress: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 70 22 89 84 või +33 1 70 22 75 82

E-post:

Lingil klikates avaneb uus akenpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 kohased keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) esimees või tema esindaja

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud kaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: Cour d'appel (apellatsioonikohus)

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud kaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

- Prantsusmaal: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 09/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Horvaatia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (töö-, pensionisüsteemi, perekonna ja sotsiaalpoliitika ministeerium)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://mrosp.gov.hr/

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeneu-poslovi@mrosp.hr

Telefon: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Faks: +385 1 6106 171

Artikkel 67 (b)

Keeled, mida aktsepteeritakse keskasutustega suhtlemisel vastavalt artikli 57 lõikele 2:

a) horvaadi või inglise keel suhtlemisel keskasutustega;

b) horvaadi keel taotluste esitamisel.

Artikkel 67 (c)

Keeled, mida aktsepteeritakse suhtlusõiguse tõendi puhul vastavalt artikli 45 lõikele 2:

horvaadi keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

täitmisotsuse taotlusi võtavad vastu ja nende kohta teevad otsuseid munitsipaalkohtud (općinski sudovi).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

apellatsioonkaebus esitatakse teise astme kohtule (maakonnakohtule; županijski sud) selle esimese astme kohtu kaudu, kes võttis vastu otsuse, mille peale apellatsioon esitatakse (munitsipaalkohus; općinski sud).

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused:

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib pool vaidlustada, esitades taotluse uue menetluse alustamiseks (tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 421–428). Uue menetluse alustamise taotlus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes (munitsipaalkohus).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 30/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Itaalia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

keskasutus kogu Itaalias on alaealiste asjade ja kogukonna asjade osakond (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks:                 +39 06 68808085

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Sertifitseeritud e-post: Lingil klikates avaneb uus akenprot.dgmc@giustiziacert.it

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise taotluse puhul vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 34

Artikli 34 kohaseid apellatsioonkaebusi võib esitada ainult järgmiselt:

Itaalias kassatsioonkaebusena (cassazione).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 21/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Küpros

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Küpros

Kontaktisikud:

Pr Yioulíka Hadjiprodromou

Jurist

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pr Troodía Dionysíou

Haldusametnik

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend vastavalt artikli 45 lõikele 2.

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada ühele järgmistest kohtutest:

– Küprosel

a) Nikosia-Kyrenia perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio);

b) Limassoli-Paphose perekonnakohus;

c) Larnaca-Famagusta perekonnakohus.

Artikkel 33

Artikli 33 kohane apellatsioonkaebus esitatakse järgmisele kohtule:

– Küprosel perekonnaasjade apellatsioonikohus (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikkel 34

Küprosel ei ole artikli 34 kohaldamiseks ette nähtud mehhanismi, mille raames saaks apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsust edasi kaevata kolmanda astme kohtusse.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 26/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Läti

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenpasts@tm.gov.lv

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: läti keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: läti keel, inglise.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Lätis: rajona (pilsētas) tiesa [ringkonna- või linnakohus].

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Lätis: apgabaltiesā [piirkonnakohus].

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Lätis: Augstākajā tiesā [kaebus ülemkohtule].

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 20/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Leedu

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon: +370 5 2662933

Faks:       +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefon: +370 5 266 42 01

Faks:       +370 5 260 38 13

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: leedu keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: leedu keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Leedus: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kassatsioonkaebus ülemkohtule].

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Luksemburg

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Kõrgeima kohtu juures tegutsev riigiprokuratuur (Parquet général près la Cour Suprême de Justice)

Parquet Général (Riigiprokuratuur)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:    +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Faks:        +352 47 05 50

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenparquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse, inglise ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: prantsuse, inglise ja saksa keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Luksemburgis: ringkonnakohtu (Tribunal d’arrondissement) eesistuja.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Luksemburgis: apellatsioonikohus (Cour d'appel),

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud edasikaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Luksemburgis: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 17/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Ungari

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid leiate, kui kasutate veebilehe ülaosas olevat otsinguvahendit.

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutusega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 nimetatud taotlusi võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris pädeva üldkohtu juures asuv piirkonnakohus (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) ja Budapestis Buda keskpiirkonnakohus (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikkel 33

Artiklis 33 nimetatud apellatsioonkaebuse võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris üldkohus (törvényszék) ja Budapestis Budapesti linna üldkohus (Fővárosi Törvényszék).

Artikkel 34

Vastavalt artiklile 34 apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada ainult:

– Ungaris: esitades otsuse läbivaatamise taotluse (felülvizsgálati kérelem).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 03/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Malta

Artikkel 67 (a)

Artikli 53 kohaselt määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Faks: +356 25494355

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenfeedback-scsa@gov.mt

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://scsa.gov.mt/

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 kohased keeled keskasutustega suhtlemiseks: malta keel, inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul artikli 45 lõike 2 kohaselt: malta keel, inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

Maltas tsiviilkohus (perekonnaasjade osakond) ja Gozos magistraadikohus (perekonnaasjade osakond) (kõrgema astme pädevuses).

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

— Maltas ja Gozos Qorti tal-Appell [apellatsioonikohus] kooskõlas menetlusega, mis on apellatsioonkaebuste jaoks sätestatud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 12. peatükis.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud edasikaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil: sellist võimalust siseriiklikus õiguses ei ole.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 25/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Holland

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: hollandi, inglise, saksa, prantsuse.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: hollandi, inglise, saksa

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Madalmaades: voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Madalmaades: rechtbank.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Madalmaades: kaebus ülemkohtule.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 31/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Austria

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuse nimi, aadress ja suhtlusvahendid:

Austria justiitsministeerium (Bundesministerium für Justiz), Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 10

Telefon:   +43 1 52152 2134

Faks:         +43 1 52152 2829

E-post:     Lingil klikates avaneb uus akenteam.z@bmj.gv.at

Artikkel 67 (b)

Keskasutusega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled vastavalt 57 lõikele 2: saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2: saksa keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 ette nähtud taotlused esitatakse järgnevatele kohtutele või pädevatele asutustele:

-     Austrias ringkonnakohtule (Bezirksgericht).

Artikkel 33

Artiklis 33 ette nähtud apellatsioonkaebused esitatakse allpool loetletud kohtutele:

-     Austrias ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 ettenähtud apellatsioonkaebused võib esitada üksnes:

-     Austrias: õigusküsimustega piirduv edasikaebus (Revisionsrekurs) (esitatakse ringkonnakohtule, otsuse teeb ülemkohtus).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 17/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Poola

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie   11

00-950 Warszawa

Telefon/Faks: +48 22 628 09 49

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: poola keel, saksa, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: poola keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Poolas: Sądy okręgowy (ringkonnakohtud).

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Poolas: Sądy apelacyjny (apellatsioonikohtud).

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Poolas: kassatsioonkaebus Sąd Najwyższy’le (ülemkohus).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 31/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Portugal

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutus on järgmine valitsusasutus:

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – DGRSP (rehabiliteerimise ja vanglate peadirektoraat)

Gabinete Jurídico e Contencioso (õigusabi ja vaidluste lahendamise osakond)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisbon

Telefon: (+351) 218 812 200

Faks: (+351) 218 853 653

Lingil klikates avaneb uus akenKoduleht

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akengjc@dgrsp.mj.pt

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on portugali, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled on portugali ja inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud juhtudel on pädev kohus:

- perekonna- ja alaealiste asju arutav kohtukoosseis (Juízo de Família e Menores) või selle puudumise korral

- kohalik tsiviilasju arutav kohtukoosseis (Juízo Local Cível), kui see on olemas, või kohalik üldasju arutav kohtukoosseis (Juízo Local de Competência Genérica).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse apellatsioonikohtule (Tribunal da Relação).

Artikkel 34

Määruse artikli 34 tähenduses on võimalik kaebus esitada ainult õigusküsimuses ja ülemkohtule (Supremo Tribunal de Justiça).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 08/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Rumeenia

Artikkel 67 (a)

Rumeenia keskasutus on justiitsministeerium (seaduse nr 191/2007 (millega kiidetakse heaks valitsuse erakorraline määrus nr 119/2006 teatavate meetmete kohta, mis on vajalikud ühenduse õigusaktide kohaldamiseks alates Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast) artikli I3 artikkel 3).

Justiitsministeerium, rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond (Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bucharest

Tel: +40372041077, +40372041083

Faks: +40372041079, +40372041084

Artikkel 67 (b)

Lapse tagasitoomise või külastamise tõendi ja keskasutustega suhtlemise keeltena aktsepteeritakse Rumeenias rumeenia, inglise ja prantsuse keelt.

Artikkel 67 (c)

Lapse tagasitoomise või külastamise tõendi ja keskasutustega suhtlemise keeltena aktsepteeritakse Rumeenias rumeenia, inglise ja prantsuse keelt.

Artiklid 21 ja 29

Tunnustamise ja täitmisotsuse (exequatur) taotlused tuleb esitada kohtule, mille tööpiirkonnas on kostja (tunnustamisest keelduja) elukoht, või juhul kui kostja elukoht ei ole teada, siis sellisele kohtule, mille tööpiirkonnas on hageja elukoht. Kui kohtualluvust ei ole võimalik kindlaks teha, siis tuleb taotlus esitada Bukaresti esimese astme kohtule.

Artikkel 33

Rumeenias esitatakse apellatsioonkaebused tunnustamist käsitlevate otsuste ja täitmisotsuste peale apellatsioonikohtule (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) artikli 96 lõige 2).

Artikkel 34

Apellatsioonkaebus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 97 lõige 1)

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 16/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Sloveenia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Telefon:+386 (0)1 369 77 00

Faks:+386 (0)1 369 78 32

E-post: Lingil klikates avaneb uus akengp.mddsz@gov.si

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: sloveeni keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: sloveeni keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Sloveenias: okrožno sodišče.

Artikkel 33

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Sloveenias: okrožno sodišče.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Sloveenias: pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 14/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Slovakkia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

(artikli 55 punkt c) – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi justiitsministeerium)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 111

Faks: +421 2 888 91 605

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akencivil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.gov.sk

(artikli 55 punktid a, b, d ja e ning artikkel 56) – Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@cipc.gov.sk

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.cipc.gov.sk

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on järgmised:

  • artikli 55 punkti c kohaldamisel: slovaki, inglise ja prantsuse keel;
  • artikli 55 punkti d kohaldamisel: slovaki, inglise ja tšehhi keel;
  • artikli 55 punktide a, b ja e kohaldamisel: slovaki, inglise, prantsuse, tšehhi ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetav keel on: slovaki keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikli 21 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

a) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud lahutuse, kooselu lõpetamise ja abielu kehtetuks tunnistamisega, esitatakse Bratislava piirkonnakohtule (krajský súd v Bratislave);

b) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud vanemliku vastutusega, esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd), või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikli 29 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

b) täitmisotsuse taotlus esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd) või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased kaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– apellatsioonkaebused esitatakse ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohaselt algatatav menetlus on järgmine:

edasikaebamine.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 31/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Soome

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiitsministeerium (Oikeusministeriö)

Rahvusvaheline õigusabi (Kansainvälinen oikeusapu)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 1606 7628

Faks: +358 9 1606 7524

E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akencentral.authority.om@gov.fi

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled on: soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled on: soome, rootsi ja inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused tuleb esitada järgmisele kohtule:

Soomes piirkonnakohtule (käräjäoikeus/tingsrätt).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus tuleb esitada järgmisele kohtule:

Soomes apellatsioonikohtule (hovioikeus/hovrätt).

Artikkel 34

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsust, millele osutatakse artiklis 34, võib vaidlustada ainult järgmises kohtus:

Soomes ülemkohtus (Korkein oikeus/högsta domstolen).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 05/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Rootsi

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Välisministeeriumi konsulaarküsimuste ja tsiviilõiguse osakond)

S-103 39 Stockholm

Telefon:    +46 (8) 405 1000 (üldnumber) / +46 (8) 405 5005 (tööajaväline hädaabinumber)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

E-posti aadress: ud-kc@gov.se

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled rootsi keel ja inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul artikli 45 lõike 2 kohaselt: rootsi või inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 21

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Rootsi perekonnaseaduse (föräldrabalken) 21. peatüki paragrahvi 1 kohasesse piirkonnakohtusse (tingsrätt).

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks pöörduda teise poole elukoha järgsesse piirkonnakohtusse (loetletud Brüsseli II määrust täiendava määruse (2005:97) artikli 5 lõikes 1) või kui teine pool ei ole Rootsi elanik, siis Nacka piirkonnakohtusse.

Artikkel 29

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohasesse piirkonnakohtusse.

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks samuti pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohaselt määratud piirkonnakohtusse (loetletud Brüsseli II määrust täiendava määruse (2005:97) artikli 5 lõikes 1).

Artikkel 33

Artiklis 33 sätestatud kaebused tuleb esitada otsuse teinud piirkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 sätestatud kaebusi saab esitada üksnes apellatsioonikohtule (hovrätt) või ülemkohtule (Högsta domstolen).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 24/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Inglismaa ja Wales

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tel.: +44 (0) 20 3681 2608

Faks: +44 (0) 20 3681 2763

E-post: icacu@offsol.gsi.gov.uk

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: inglise, prantsuse.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: inglise, prantsuse.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Inglismaal ja Walesis: High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Inglismaal ja Walesis: High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Inglismaal ja Walesis: Court of Appeal'ile.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 10/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Põhja-Iirimaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Northern Ireland

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenInternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

Põhja-Iirimaal kõrgemale kohtule (High Court of Justice).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

Põhja-Iirimaal kõrgemale kohtule (High Court of Justice).

Artikkel 34

Artiklis 34 osutatud apellatsioonkaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

Põhja-Iirimaal Põhja-Iirimaa apellatsioonikohtule (Northern Ireland Court of Appeal).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 08/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Šotimaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefon:                 +44 (0)131 244 4827/4832

Faks:                 +44 (0)131 244 4848

E-post:

Lingil klikates avaneb uus akenPaula.Nugent@gov.scot (Casework Manager);

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Šotimaal kõrgele tsiviilkohtule (Court of Session).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Šotimaal kõrgele tsiviilkohtule esimese astme kohtuna (Court of Session, Outer House).

Artikkel 34

Artikli 34 kohaseid apellatsioonkaebusi võib esitada ainult järgmiselt:

– Šotimaal kõrgele tsiviilkohtule teise astme kohtuna (Court of Session, Inner House).

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 09/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused - Gibraltar

Artikkel 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Gibraltaris ülemkohtule.

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Gibraltaris ülemkohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 osutatud apellatsioonkaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Gibraltaris apellatsioonkaebusena, mis esitatakse apellatsioonikohtule.

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 18/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.