Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

(artikli 55 punkt c) – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi justiitsministeerium)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 111

Faks: +421 2 888 91 605

E-posti aadress: civil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: http://www.justice.gov.sk/

(artikli 55 punktid a, b, d ja e ning artikkel 56) – Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks: +421 2 20 46 32 58

E-posti aadress: info@cipc.gov.sk

Veebisait: https://www.cipc.gov.sk/

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on järgmised:

  • artikli 55 punkti c kohaldamisel: slovaki, inglise ja prantsuse keel;
  • artikli 55 punkti d kohaldamisel: slovaki, inglise ja tšehhi keel;
  • artikli 55 punktide a, b ja e kohaldamisel: slovaki, inglise, prantsuse, tšehhi ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetav keel on: slovaki keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikli 21 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

a) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud lahutuse, kooselu lõpetamise ja abielu kehtetuks tunnistamisega, esitatakse Bratislava piirkonnakohtule (krajský súd v Bratislave);

b) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud vanemliku vastutusega, esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd), või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikli 29 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

b) täitmisotsuse taotlus esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd) või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased kaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– apellatsioonkaebused esitatakse ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohaselt algatatav menetlus on järgmine:

edasikaebamine.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 24/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.