Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 2201/2003 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio, joka on siinä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun se asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava tuomioistuimeen joka näkyy kohdassa Tunnustamista/täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia hakemuksia käsittelevä tuomioistuin. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa hakemusta käsittelevään tuomioon on haettava muutosta tuomioistuimessa, joka löytyy luettelosta Tunnustamista/täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia päätöksiä käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin.

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskevat tuomiot on tunnustettava ja ne on pantava täytäntöön toisissa jäsenvaltioissa ilman, että ne on tarpeen julistaa täytäntöönpanokelpoisiksi, jos tuomioista on annettu todistus.

Asetus sisältää neljä vakiolomaketta.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen avustamaan tämän asetuksen soveltamisessa.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Käytännön opas Brussels IIa -asetuksen soveltamiseen (2014)  PDF (951 Kb) fi

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä
Päivitetty viimeksi: 21/03/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.