Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Irlanti

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan nojalla nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Central Authority for International Child Abduction,

Department of Justice,

7 Ely Place,

Dublin 2.

Puhelin: + 353 (1) 602 8202,

Sähköposti: internationalchildabduction@justice.ie

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: Iiri ja/tai englanti.

67 artiklan c alakohta

Kielet, joilla 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen tapaamisoikeudesta ja lapsen palauttamisesta voidaan toimittaa: Englanti ja/tai iiri.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraavalle tuomioistuimelle:

– Irlannissa ”High Court”.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan seuraavalle tuomioistuimelle:

– Irlannissa ”High Court”.

34 artikla

Irlannissa oikeuskysymykseen rajoittuva muutoksenhaku muutoksenhakutuomioistuimessa (Court of Appeal)(On kuitenkin huomattava, että Irlannin perustuslain säännösten mukaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Supreme Court), jos katsotaan, että suora muutoksenhaku on perusteltu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.  Myös muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa, jos tiettyjen perustuslaissa säädettyjen edellytysten katsotaan täyttyvän.)

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 21/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.