Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Perheoikeus – Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

ΜΑLTA

Puhelin: Puhelin: +356 25494000

Faksi: Puhelin: +356 25494355

Sähköposti: feedback-scsa@gov.mt

Verkkosivut: https://scsa.gov.mt/

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: malta, englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskevat todistukset – 45 artiklan 2 kohta: malta, englanti.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Maltassa riita-asiain tuomioistuimen perheoikeuden jaosto (Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)) ja Gozossa rauhantuomioistuimen ylempänä oikeusasteena toimiva perheoikeuden jaosto (fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni Familja) (Ġurisdizzjoni Superjuri)).

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

Maltassa ja Gozossa muutoksenhakutuomioistuin (Qorti tal-Appell) siviiliprosessilain (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) muutoksenhakua koskevien 12 luvun säännösten mukaisesti.

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti: ei säännöksiä kansallisessa lainsäädännössä.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 25/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.