Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Obiteljsko pravo — Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.:

Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie

Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115

1000 Bruxelles / Brussel
Tel.: +32 2 542 67 00
E-pošta: rapt-parental@just.fgov.be

Članak 67. točka (b)

Francuski, nizozemski, njemački, engleski.

Članak 67. točka (c)

Potvrdi mora biti priložen prijevod na službeni jezik mjesta izvršenja.

Članci 21. i 29.

Prvostupanjski sudovi (tribunaux de première instance / rechtbanken van eerste aanleg).

Članak 33.

– Osoba koja podnosi zahtjev za proglašenje izvršivosti može podnijeti žalbu žalbenom sudu (cour d’appel / hof van beroep).

– Osoba protiv koje se traži izvršenje može podnijeti prigovor prvostupanjskom sudu.

Članak 34.

Žalba u kasacijskom postupku (pourvoi en cassation / cassatieberoep).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 04/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.