Uredba Bruxelles II.a – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Članak 67. točka (a)

Imena, adrese i podaci za kontakt središnjih tijela iz članka 53.

Određena su dva središnja tijela.

1. Za čitavu Uredbu, osim članka 56. (prekogranični smještaji)

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a)

13 place Vendôme

75042 Pariz Cedex 01

Adresa e-pošte:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Za primjenu članka 56. (prekogranični smještaji)

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Uprava za sudsku zaštitu mladih)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1) (Ured za zakonodavstvo i pravna pitanja (K1))

13, place Vendôme

75042 Pariz Cedex 01

Adresa ureda: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 70 22 89 84 ili +33 1 70 22 75 82

Adresa e-pošte: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Članak 67. točka (b)

Sa središnjim se tijelima iz članka 57. stavka 2. može komunicirati na francuskom i engleskom jeziku.

Članak 67. točka (c)

Potvrde o pravu posjeta i potvrde o predaji djeteta iz članka 45. stavka 2. sastavljaju se na francuskom ili engleskom jeziku.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člancima 21. i 29. podnose se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Francuskoj, predsjedniku suda ili osobi koju on ovlasti.

Članak 33.

Žalba predviđena člankom 33. podnosi se sljedećim pravosudnim tijelima:

– u Francuskoj, žalbenom sudu (Cour d’appel).

Članak 34.

Kako je predviđeno člankom 34., odluka o žalbi može se osporiti:

– u Francuskoj, samo pokretanjem kasacijskog postupka (pourvoi en cassation).

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 28/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.