Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Artikkel 67 (a)

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tel.:     +32 2 542 67 00

Faks:    +32 2 542 70 06

E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Artikkel 67 (b)

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled:

prantsuse, hollandi, saksa, inglise.

Artikkel 67 (c)

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: tõendiga peab olema kaasas kohtuotsuse tõlge kohtuotsuse täideviimiskoha ametlikku keelde. Vastav keel (prantsuse, hollandi või saksa) on täpsustatud Belgia kohalike omavalitsuste ja esimese astme kohtu tööpiirkondade nimekirja (käsiraamatu) II veerus, mis on lisatud tõendite kogumise määrusele (F tähistab prantsuse, N hollandi ja D saksa keelt).

Artiklid 21 ja 29

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Belgias: tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht.

Artikkel 33

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Belgias:

a) isik, kes taotleb kohtuotsuse täitmist, võib pöörduda cour d’appel või hof van beroep poole.

b) isik, kelle suhtes kohtuotsuse täitmist taotletakse, võib pöörduda tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht poole.

Artikkel 34

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Belgias: pourvoi en cassation.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 14/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.