Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 2201/2003

Bendra informacija

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją.

Vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokios specialios tvarkos.

Vienoje valstybėje narėje priimtas ir joje įvykdomas sprendimas vykdomas ir kitoje valstybėje narėje, kai suinteresuotai šaliai pateikus prašymą pripažįstama, kad jis joje įvykdomas. Prašymas dėl įvykdomumo pripažinimo pateikiamas teismui iš sąrašo Teismas, kuriam teikiami prašymai dėl pripažinimo ir vykdytinumo. Apeliacija dėl sprendimo įvykdomumo pripažinimo prašymo turi būti pateikta teismui iš sąrašo Teismas, kuriam teikiami apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl pripažinimo ir vykdytinumo.

Teismo sprendimai dėl teisių kreiptis į teismą ir sprendimai dėl vaiko gražinimo pripažįstami ir vykdomi kitose valstybėse narėse nereikalaujant pripažinti jų įvykdomumo su sąlyga, kad pateikiamas atitinkamas pažymėjimas.

Reglamente numatyti keturi standartiniai blankai.

Visos valstybės narės paskiria bent vieną centrinę instituciją, kuri padeda taikyti reglamentą.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo praktinis vadovas (2014)  PDF (954 Kb) lt

ARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Šeimos teisė. Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 21/03/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.