Matrimonial matters and matters of parental responsibility

National information and online forms concerning Regulation No. 2201/2003.

General information

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. An application for a declaration of enforceability shall be submitted to the court appearing in Court for recognition/enforceability application. The appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability shall be lodged with the court appearing in the list Court for appeal against a decision on recognition/enforceability.

Judgments on access rights and judgments concerning the return of the child are recognised and enforceable in other Member States, without the need for a declaration of enforceability, provided they are accompanied by a certificate.

The Regulation provides for four standard forms.

Each Member State shall designate at least one central authority to assist with the application of the Regulation.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Belgija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Telefonas.:       +32 2 542 67 00

Faksas:            +32 2 542 70 06

Elektroninis paštas: rapt-parental@just.fgov.be

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: prancūzų kalba, olandų kalba, vokiečių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: prie pažymėjimo turi būti pridėtas vertimas į vykdymo valstybės narės oficialią kalbą. Ši kalba (prancūzų kalba, olandų kalba arba vokiečių kalba, priklausomai nuo konkretaus atvejo) nurodoma pridedamo prie reglamento rodymų gavimas (Obtention des preuves) Belgijos komunų ir jų pirmosios instancijos teismų apylinkių sąrašo (Manuel) II stulpelyje (F – prancūzų kalba k., N – olandų kalba k., D – vokiečių kalba k.).

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Belgijoje, tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Belgijoje:

a) asmuo, kuris kreipiasi dėl sprendimo paskelbimo vykdytinu, gali paduoti apeliacinį skundą cour d’appel arba hof van beroep.

b) asmuo, kurio atžvilgiu prašoma vykdyti sprendimą, gali paduoti apeliacinį skundą tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg /erstinstanzliches Gericht.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Belgijoje, kasacinis skundas.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Bulgarija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Teisingumo ministerija

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos ir tarptautinio įvaikinimo direktoratas

Tel. (+359 2) 9237302

E. paštas L_Chernogorova@justice.government.bg

Faksas (+359 2) 9871557

Adresas: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulgarija

(visiems į Reglamento taikymo sritį patenkantiems klausimams, susijusiems su tėvų pareigomis ir vaikų grobimu ir įkurdinimu (56 straipsnis))

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Tel. (+359 2) 9237413

Faksas (+359 2) 9809223

Adresas: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulgarija

(visiems į Reglamento taikymo sritį patenkantiems klausimams, išskyrus susijusius su tėvų pareigomis ir vaikų grobimu ir įkurdinimu (56 straipsnis))

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms, paskirtoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: bulgarų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis priimamas pažymėjimas, susijęs su bendravimo teisėmis, numatytas 45 straipsnio 2 dalyje: bulgarų, anglų ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, kompetentingos pripažinti teismo sprendimus, susijusius su santuoka ir tėvų pareigomis, yra institucijos, kompetentingos registruoti, tai yra, savivaldybių merai (Civilinio proceso kodekso 621 straipsnio 2 dalis).

21 straipsnio 3 dalyje nurodyta įstaiga, kompetentinga pripažinti teismo sprendimus, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso atsakovo nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta arba, jei ta šalis neturi nuolatinės arba registruotos gyvenamosios vietos Bulgarijos Respublikoje, suinteresuotosios šalies nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta (Civilinio proceso kodekso 622 straipsnio 1 dalis). Jeigu suinteresuotoji šalis taip pat neturi nuolatinės arba registruotos gyvenamosios vietos Bulgarijoje, prašymas turi būti pateikiamas Sofijos miesto teismui.

Kompetentinga institucija, kuriai turi būti pateikiamas 29 straipsnyje nurodytas prašymas paskelbti kitoje ES valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą vykdytinu, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso skolininko nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta arba vykdymo vieta. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 1 dalis)

33 straipsnis

Sprendimą galima apskųsti pateikus skundą Sofijos apeliaciniam teismui. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalies pirmasis sakinys)

34 straipsnis

Sofijos apeliacinio teismo sprendimai gali būti skundžiami kasacine tvarka, pateikiant skundą Aukščiausiajam kasaciniam teismui. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalies antrasis sakinys).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 26/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Čekija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos biuras (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Čekija

Tel. Nr. 00420 542 215 522

Faksas 00420 542 212 836

E. paštas podatelna@umpod.cz

Interneto adresas http://www.umpod.cz/

Asmenys ryšiams:

Zdeněk Kapitán (directorius)

Markéta Nováková (direktoriaus pavaduotoja)

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalies: čekų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: čekų kalba

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti teikiami šiems Čekijos teismams:

- apylinkės teismams (okresní soudy) arba teismo antstoliams (soudní exekutoři).

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti teikiami šiems Čekijos teismams:

- apylinkės teismams (okresní soudy)).

34 straipsnis

Čekijoje pagal 34 straipsnį galima teikti tik tokius skundus:

- skundą dėl panaikinimo(žaloba pro zmatečnost) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 229 ir tolesnius straipsnius ir prašymą peržiūrėti nutartį apeliacine tvarka (dovolání) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 236 ir tolesnius straipsnius.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 17/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Vokietija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Telefonas:        +49 228 410 5212

Faksas:            +49 228 410 5401

Elektroninis paštas: int.sorgerecht@bfj.bund.de

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: vokiečių ir anglų.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: vokiečių kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Vokietijoje:

Kammergericht apygardoje (Berlynas), Familiengericht, Pankow/Weissensee.

Oberlandesgerichte apygardose Braunšveige, Celėje ir Oldenburge – Celės Familiengericht,

– likusiose apygardose nuo Oberlandesgerichte iki Familiengericht, teismams, kurie yra atitinkamame Oberlandesgericht.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Vokietijoje, Oberlandesgericht.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Vokietijoje, Rechtsbeschwerde.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 28/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Estija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir kontaktiniai duomenys:

Teisingumo ministerija

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E. paštas central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms: estų, anglų.

67 straipsnis (c)

Pagal 45 straipsnio 2 dalį kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu: estų ir anglų.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami atitinkamam Estijos apygardos teismui.

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti pateikiami atitinkamam Estijos apylinkės teismui.

34 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 34 straipsnį Estijoje gali būti pateikiami tik kaip kasaciniai skundai.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Airija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Ministro for Justice, Equality and Law Reform (Teisingumo, lygybės ir teisės reformos ministerija)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamentas)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefonas +353 1 4790200

Faksas +353 1 4790201

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaschild_abduct_inbox@justice.ie

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos ryšiams su centrinėmis institucijomis palaikyti pagal 57 straipsnio 2 dalį: airių ir (arba) anglų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų ir (arba) airių.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Airijoje: High Court.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Airijoje: High Court.

34 straipsnis

Airijoje: apeliacija dėl teisės klausimo, skirta Court of Appeal (vis dėlto reikėtų pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis nusprendžia, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį.  Aukščiausiasis Teismas taip pat yra apeliacinė instancija Apeliacinio teismo sprendimų atvejais, jei jis nusprendžia, kad tenkinamos tam tikros Konstitucijoje nustatytos sąlygos.)

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 11/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Graikija

67 straipsnis (a)

Direktorato vadovė ponia Argyro Eleftheriadou

Departamento vadovas ponas Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Atėnai

Tel.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Faksas 0030 213 130 7499

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasaeleftheriadou@justice.gov.gr, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvsarigiannidis@justice.gov.gr, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascivilunit@justice.gov.gr

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: graikų, anglų, prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: graikų, anglų, prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius teikiami šiems teismams:

– Graikijoje – pirmosios instancijos teismui.

Prašymai teikiami kompetentingam teisimui, kurio jurisdikcija nustatoma atsižvelgiant į asmens, kurio atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, nuolatinę gyvenamąją vietą arba, jei tas asmuo nuolatinės gyvenamosios vietos neturi, – į jo gyvenamąją vietą, arba, jei jis neturi gyvenamosios vietos, – Atėnų teismui.

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį teikiami šiems teismams:

– Graikijoje – Apeliaciniam teismui.

34 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 34 straipsnį gali būti teikiami tik šiais veiksmais:

– Graikijoje – tik teikiant kasacinį skundą.

Kasaciniai skundai teikiami tik Aukščiausiajam teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 01/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Ispanija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Telefonas:        +34 91 3904437   / +34 91 3904273

Faksas:            +34 91 3902383

Elektroninis paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassustraccionmenores@mjusticia.es

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: ispanų kalba, anglų kalba, prancūzų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: ispanų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Ispanijoje, Juzgado de Primera Instancia.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Ispanijoje, Audiencia Provincial

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Ispanijoje, kasacinis skundas.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 25/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Prancūzija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir ryšių duomenys:

Paskirtos dvi centrinės institucijos

1. Visas reglamentas, išskyrus 56 straipsnį (tarpvalstybiniai paskyrimai)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Elektroninio pašto adresas:  Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. 56 straipsnio (įkurdinimas kitoje valstybėje) taikymas

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Biuro adresas: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefonas:       +33 (01) 44 77 69 02

Faksas:        +33(01) 44 77 25 78

Elektroninio pašto adresas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, priimtinos susirašinėjant su centrinėmis institucijomis: prancūzų ir anglų kalbos

67 straipsnis (c)

Pagal 45 straipsnio 2 dalį kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu: prancūzų ir anglų kalbos

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šioms teismo institucijoms:

- Prancūzijoje – teismo pirmininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Prancūzijoje – Apeliaciniam teismui (Cour d’appel).

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

- Prancūzijoje – pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (pourvoi en cassation).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 15/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Kroatija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir duomenys ryšiams:

Demografijos, šeimos bei jaunimo reikalų ir socialinės politikos ministerija (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Svetainė: http://www.mdomsp.hr/

E. paštas ministarstvo@mdomsp.hr

Tel. +385 1 555 7111

Faksas +385 1 555 7222

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis palaikomi ryšiai su centrinėmis institucijomis (57 straipsnio 2 dalis):

a) kroatų arba anglų k. ryšiams su centrinėmis institucijomis;

b) kroatų k. prašymams.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis turi būti surašyti bendravimo teisių pažymėjimai pagal 45 straipsnio 2 dalį:

Kroatų k.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai pateikiami šiems teismams:

Prašymus pripažinti teismo sprendimą vykdytinu priima ir nagrinėja municipaliniai teismai (općinski sudovi; vns.. općinski sud) .

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Apeliaciniai skundai teikiami antrosios instancijos teismui (apygardos teismui, županijski sud) per sprendimą priėmusį pirmosios instancijos teismą (municipalinį teismą).

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti skundai:

Apeliacine instancija priimtas teismo sprendimas gali būti ginčijamas vienai iš bylos šalių pateikiant prašymą peržiūrėti bylą (Civilinio proceso įstatymo 421–428 straipsniai). Prašymas peržiūrėti bylą teikiamas teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija (municipaliniam teismui).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 28/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Italija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir ryšių palaikymo priemonės:

visoje Italijoje veikianti centrinė institucija yra „il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità“

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefonas:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faksas:                 +39 06 68808085

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Patvirtintas e. pašto adresas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprot.dgmc@giustiziacert.it

67 straipsnis (b)

Centrinių institucijų priimtinos ryšių palaikymo kalbos pagal 57 straipsnio 2 dalį: italų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Dėl bendravimo teisių pažymėjimo ir vaiko grąžinimo pagal 45 straipsnio 2 dalį – italų, anglų ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai turėtų būti pateikiami toliau išvardytiems teismams:

Italijoje: Corte d’appello.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai turėtų būti paduodami toliau išvardytiems teismams:

Italijoje: Corte d’appello.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodytus apeliacinius skundus galima paduoti tik:

Italijoje paduodant skundą dėl teisės klausimų (cassazione).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 20/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Kipras

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cyprus

Asmenys ryšiams:

Yioulíka Hadjiprodromou

Teisininkės

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Tel. (+357) 22805943

Faksas (+357) 22518328

E. paštas yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodía Dionysíou

Administracijos pareigūnė

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Tel. (+357) 22805932

Faksas (+357) 22518328

E. paštas tdionysiou@mjpo.gov.cy

67 straipsnis (b)

Taikant 57 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnio 2 dalį, be oficialių Kipro kalbų, t. y. graikų ir turkų, dokumentai taip pat priimami anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Dėl pažymėjimo, susijusio su teise bendrauti ir vaiko grąžinimu, pagal 45 straipsnio 2 dalį:

Taikant 57 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnio 2 dalį, be oficialių Kipro kalbų, t. y. graikų ir turkų, dokumentai taip pat priimami anglų kalba.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šiems teismams:

– Kipre:

a) Nikosijos ir Kirenijos šeimos teismas (Oikogeneiakó Dikastírio);

b) Limaoslio ir Pafoso šeimos teismas;

c) Larnakos ir Famagustos šeimos teismas.

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti pateikiami šiems teismams:

– Kipre, Šeimos apeliacinis teismas (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

34 straipsnis

Taikant 34 straipsnį, Kipre nėra mechanizmo, pagal kurį sprendimas dėl apeliacinio skundo galėtų būti užginčytas trečiosios instancijos teisme.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 05/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Latvija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Elektroninis paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastm.kanceleja@tm.gov.lv

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: latvių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: latvių kalba, anglų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Latvijoje, rajona (pilsētas) tiesa[apylinkės (miesto) teismas].

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Latvijoje, apgabaltiesā [regioninis teismas].

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip: Augstākā tiesa [apeliacinis skundas Aukščiausiajam teismui].

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 27/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Lietuva

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefonas:        +370 5 2662933

Faksas:            +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefonas:        +370 5 266 42 01

Faksas:            +370 5 260 38 13

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: lietuvių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: lietuvių kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas [Apeliacinis teismas].

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas [Apeliacinis teismas].

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Lietuvoje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasacinis skundas Aukščiausiajam teismui].

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Liuksemburgas

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir kontaktiniai duomenys:

Prokuratūra prie Aukščiausiojo Teisingumo Teismo

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefonas +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Faks.        +352 47 05 50

El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparquet.general@justice.etat.lu

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, priimtinos susirašinėjant su centrinėmis institucijomis: prancūzų, anglų ir vokiečių.

67 straipsnis (c)

Pagal 45 straipsnio 2 dalį kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu: prancūzų, anglų ir vokiečių.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šioms teismo institucijoms:

- Liuksemburge – apylinkės teismo (Tribunal d’arrondissement) pirmininkaujančiam teisėjui.

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti pateikiami šiems teismams:

- Liuksemburge – Apeliaciniam teismui (Cour d’appel).

34 straipsnis

Kaip numatyta 34 straipsnyje, sprendimą dėl apeliacinio skundo galima užginčyti tik:

- Liuksemburge – pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (pourvoi en cassation).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 19/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Vengrija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus rasite naudodamiesi paieškos priemone puslapio viršuje.

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį yra vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu, pagal 45 straipsnio 2 dalį yra vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

Teismai, kuriems galima pateikti 21 ir 29 straipsniuose nurodytus prašymus, yra:

Vengrijoje – apylinkės teismas, veikiantis kompetentingo apygardos teismo veiklos teritorijoje (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), o Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság).

33 straipsnis

Teismai, kuriems galima pateikti 33 straipsnyje nurodytus skundus, yra:

Vengrijoje – apygardos teismai (törvényszék) o Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (Fővárosi Törvényszék).

34 straipsnis

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo pagal 34 straipsnį gali būti užginčytas tik:

Vengrijoje – pateikus prašymą peržiūrėti teismo sprendimą (felülvizsgálati kérelem).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Malta

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir pranešimo priemonės:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefonas +356 25494000

Faksas +356 25494355

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfeedback-scsa@gov.mt

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://scsa.gov.mt/

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį centrinėms įstaigoms gali būti teikiami pranešimai: maltiečių, anglų.

67 straipsnis (c)

Dėl teisės bendrauti pažymėjimo ir vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: maltiečių, anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Maltoje – civilinių bylų teismui (šeimos bylų skyrius), o Goce – magistratų teismui (Gocas) (šeimos bylų skyrius) (aukštesnė jurisdikcija).

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Maltoje ir Goce Qorti tal-Appell (Apeliacinis teismas) Organizavimo ir civilinio proceso kodekse (12 skyrius) nustatyta tvarka, taikoma apeliaciniams skundams.

34 straipsnis

34 straipsnyje numatyti skundai gali būti pateikiami: nacionalinėje teisėje tai nenumatyta.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 25/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Nyderlandai

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefonas: (070) 370 79 11

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: olandų kalba, anglų kalba, vokiečių kalba, prancūzų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: olandų kalba, anglų kalba, vokiečių kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Nyderlanduose, voorzieningenrechter van de rechtbank.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Nyderlanduose, rechtbank.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Nyderlanduose, Aukščiausiajam teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Austrija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1016 Wien

Abteilung I 10

Telefonas   (+43) 1 52152 2134

Faks.         (+43) 1 52152 2829

E. paštas:     Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteam.z@bmj.gv.at

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: vokiečių.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: vokiečių.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius teikiami šiems teismams arba kompetentingoms institucijoms:

– Austrijoje – apylinkės teismui (Bezirksgericht).

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį teikiami šiems teismams:

– Austrijoje – apylinkės teismui.

34 straipsnis

Pagal 34 straipsnį galima teikti tik tokius skundus:

– Austrijoje: kasacinį skundą dėl teisinio klausimo (Revisionsrekurs), pateiktą apylinkės teismui, bet adresuotą Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 13/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Lenkija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefonas /Faksas:       +48 22 628 09 49

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: lenkų kalba, vokiečių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: lenkų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Lenkijoje, Sądy okręgowy (apylinkės teismai).

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Lenkijoje, Sądy apelacyjny (apeliaciniai teismai).

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Lenkijoje, kasacinis skundas Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis teismas).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 03/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Portugalija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirta centrinė įstaiga yra toliau nurodytas vyriausybės departamentas:

DGRSP – Reabilitavimo ir kalėjimų tarnybų generalinis direktoratas (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Teisinės pagalbos ir ginčų departamentas (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisabona

Tel.                  +351 218 812 200

Faks.                +351 218 853 653

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTinklalapis

E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgjc@dgrsp.mj.pt

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, kurias vartojant galima bendrauti su centrine įstaiga, yra portugalų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kurias leidžiama vartoti pažymėjimui dėl teisės bendrauti su vaiku ir vaiko grąžinimo pagal 45 straipsnio 2 dalį, yra portugalų ir anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodytose bylose jurisdikciją turi:

šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius (Juízo de Família e Menores), jei toks yra, o jeigu tokio skyriaus nėra, jurisdikciją turi:

vietos civilinių bylų skyrius (Juízo Local Cível), jei toks yra, arba vietos bendrosios kompetencijos skyrius (Juízo Local de Competência Genérica).

33 straipsnis

33 straipsniuose nurodyti apeliaciniai skundai teikiami Apeliaciniam teismui (Tribunal da Relação).

34 straipsnis

Pagal reglamento 34 straipsnį apeliacinis skundas gali būti paduodamas tik teisės klausimu ir pateikiamas Aukščiausiajam Teisingumo Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 20/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Rumunija

67 straipsnis (a)

Teisingumo ministerija yra Rumunijos centrinė institucija (Įstatymo Nr. 191/2007, kuriuo patvirtinamas nepaprastasis Vyriausybės potvarkis Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, būtinų Bendrijos reglamentams taikyti nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, I straipsnio 3 dalis3).

Ministry of Justice, Directorate for International Law and Judicial Cooperation,

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bucharest

Telefonas: +40372041077, +40372041083, +40372041218, Faksas: +40372041079, +40372041084

67 straipsnis (b)

Rumunija priima dokumentus rumunų, anglų ir prancūzų kalbomis dėl vaiko sugrįžimo ar lankymo pažymos ir susirašinėjimo su centrinėmis institucijomis.

67 straipsnis (c)

Rumunija priima dokumentus rumunų, anglų ir prancūzų kalbomis dėl vaiko sugrįžimo ar lankymo pažymos ir susirašinėjimo su centrinėmis institucijomis.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai dėl sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (exequatur) priklauso apylinkės, kurios rezidentas yra atsakovas, teismo jurisdikcijai ir, jei tai nežinoma, apylinkės, kurioje gyvena ieškovas, teismo jurisdikcijai. Jeigu jurisdikcijos nustatyti neįmanoma, ieškinys pateikiamas Bukarešto teismui.

33 straipsnis

Rumunijoje apeliaciniai skundai dėl sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu priklauso apeliacinio teismo jurisdikcijai (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

34 straipsnis

Apeliacinis skundas (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis)

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 22/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Slovėnija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Telefonas: +386 (0)1 369 77 00

Faksas: +386 (0)1 369 78 32

Elektroninis paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgp.mddsz@gov.si

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: slovėnų kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: slovėnų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Slovėnijoje, okrožno sodišče.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Slovėnijoje, okrožno sodišče.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Slovėnijoje, pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Slovakija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys:

(55 straipsnio c punktas) – Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefonas +421 2 888 91 111

Faks. +421 2 888 91 605

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascivil.inter.coop@justice.sk

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.gov.sk/

(55 straipsnio a, b, d ir e punktai ir 56 straipsnis) – Tarptautinės teisinės vaikų ir jaunimo apsaugos centras (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks. +421 2 20 46 32 58

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@cipc.gov.sk

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.cipc.gov.sk/

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį galima bendrauti su centrinėmis įstaigomis:

  • pagal 55 straipsnio c punktą: slovakų, anglų, prancūzų;
  • pagal 55 straipsnio d punktą: slovakų, anglų, čekų;
  • pagal 55 straipsnio a, b ir e punktus: slovakų, anglų, prancūzų, čekų ir vokiečių.

67 straipsnis (c)

Pažymėjimui dėl teisės bendrauti su vaiku ir pažymėjimui dėl vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: slovakų.

21 ir 29 straipsniai

21 straipsnyje numatyti prašymai teikiami toliau nurodytiems teismams:

a) Bratislavos apygardos teismui (Krajský súd v Bratislave) dėl prašymo pripažinti teismų sprendimus, susijusius su santuokos nutraukimu, separacija ir santuokos pripažinimu negaliojančia;

b) apylinkės teismui (Okresný súd) pagal vaiko gyvenamąją vietą arba Bratislavos I apylinkės teismui (Okresný súd Bratislava I), jeigu vaikas negyvena Slovakijos Respublikoje, teikiant prašymą pripažinti teismo sprendimą, susijusį su tėvų pareigomis.

29 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

apylinkės teismui (Okresný súd) pagal vaiko gyvenamąją vietą arba Bratislavos I apylinkės teismui (Okresný súd Bratislava I), jeigu vaikas negyvena Slovakijos Respublikoje, teikiant prašymą pripažinti vykdytinumą.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti skundai teikiami šiems teismams:

– apeliaciniai skundai teikiami apylinkės teismui.

34 straipsnis

Skundai, kurie gali būti teikiami pagal 34 straipsnį:

-  kasacinis skundas.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 06/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Suomija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir ryšio priemonės:

Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Tarptautinė teisinė pagalba)

PL 25

00023 Valtioneuvosto (Vyriausybė)

Tel. +358 9 1606 7628

Faksas +358 9 1606 7524

E. paštas: central.authority@om.fi

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: suomių, švedų, anglų.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui (45 straipsnio 2 dalis): suomių, švedų, anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Suomijoje – käräjäoikeus/tingsrätt.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Suomijoje – hovioikeus/hovrätt.

34 straipsnis

Teismo sprendimai dėl 34 straipsnyje numatyto apeliacinio skundo gali būti skundžiami tik:

Suomijoje – Korkein oikeus/högsta domstolen.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 09/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Švedija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir pranešimo priemonės:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Užsienio reikalų ministerijos Konsulinių reikalų ir civilinės teisės departamentas)

S-103 39 Stokholmas

Telefonas: +46 (8) 405 1000 (bendrasis telefono numeris) / +46 (8) 405 5005 (skubiems atvejams ne darbo valandomis)

Faksas +46 (8) 723 1176

E. paštas ud-kc@gov.se

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį centrinėms įstaigoms galima teikti pranešimus, yra švedų ir anglų.

67 straipsnis (c)

Dėl pažymos, susijusios su bendravimo teise ir vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: švedų arba anglų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 straipsnis

Jeigu visas prašymas ar jo dalis susiję su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui (tingsrätt), kaip numatyta Švedijos vaikų ir tėvų kodekso (föräldrabalken) 21 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu prašymas nesusijęs su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui (vienam iš išvardytųjų Potvarkio (2005:97), kuriuo nustatomos Reglamentą „Briuselis II“ papildančios nuostatos, 5 straipsnio 1 dalyje), kurio veiklos teritorijoje yra kitos šalies gyvenamoji vieta, arba Nakos apylinkės teismui, jeigu kita šalis negyvena Švedijoje.

29 straipsnis

Jeigu visas prašymas ar jo dalis susiję su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui pagal Reglamento „Briuselis II“ 29 straipsnio 2 dalį.

Jeigu prašymas nesusijęs su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui (vienam iš išvardytųjų Potvarkio (2005:97), kuriuo nustatomos reglamentą „Briuselis II“ papildančios nuostatos, 5 straipsnio 2 dalyje), kuris nustatomas pagal Reglamento „Briuselis II“ 29 straipsnio 2 dalį.

33 straipsnis

33 straipsnyje numatyti apeliaciniai skundai turi būti paduodami sprendimą priėmusiam apylinkės teismui.

34 straipsnis

34 straipsnyje numatyti skundai gali būti paduodami tik apeliaciniam teismui (hovrätt) arba Aukščiausiajam Teismui (Högsta domstolen).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 24/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Anglija ir Velsas

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Telefonas:       +44 (0) 20 3681 2608

Faksas:            +44 (0) 20 3681 2763

Elektroninis paštas: icacu@offsol.gsi.gov.uk

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: anglų kalba, prancūzų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: anglų kalba, prancūzų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

–  Anglijoje ir Velse, High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Anglijoje ir Velse, High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Anglijoje ir Velse, Apeliaciniam Teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 10/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Šiaurės Airija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Northern Ireland

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

- Šiaurės Airijoje: Aukštajam teisingumo teismui (High Court of Justice).

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

- Šiaurės Airijoje: Aukštajam teisingumo teismui (High Court of Justice).

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti teikiami tik:

- Šiaurės Airijoje: Šiaurės Airijos apeliaciniam teismui (Northern Ireland Court of Appeal).

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 08/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Škotija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.                 +44 (0)131 244 4827/4832

Faksas                 +44 (0)131 244 4848

E. paštas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPaula.Nugent@gov.scot (Casework Manager);

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

- Škotijoje: Sesijų teismas (Court of Session).

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

- Škotijoje: Court of Session, Outer House.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti teikiami tik:

- Škotijoje: Court of Session, Inner House.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 09/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Gibraltaras

67 straipsnis (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltaras

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų, prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

- Gibraltare – Aukščiausiajam Teismui.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

- Gibraltare – Aukščiausiajam Teismui.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti teikiami tik:

- Gibraltare – pateikiant skundą Apeliaciniam teismui.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJūsų Europa.

Laukiame jūsų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 18/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.