Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Saskaņā ar 53. pantu izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi:

Bundesministerium für Justiz (Federālā tieslietu ministrija), Museumstraße 7, 1070 Vīne

Abteilung I 1

Tālr.:   +43 1 52152 2134

Fakss:         +43 1 52152 2829

E-pasts     team.z@bmj.gv.at

67. pants (b)

Valodas, kas pieņemtas saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 57. panta 2. punktu: vācu valoda.

67. pants (c)

Apliecinājumam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: vācu valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādām tiesām vai kompetentajām iestādēm:

- Austrijā iecirkņa tiesai (Bezirksgericht).

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādām tiesām:

- Austrijā iecirkņa tiesai.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai:

- Austrijā: ar pārsūdzību par tiesību piemērošanas jautājumiem (Revisionsrekurs), iesniedz iecirkņa tiesai, bet adresē Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.