Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Tālrunis: +32 2 542 67 00
E-pasta adrese: rapt-parental@just.fgov.be

67. pants (b)

Franču, nīderlandiešu, vācu un angļu valoda.

67. pants (c)

Apliecībai jāpievieno tulkojums izpildes vietas oficiālajā valodā.

21. un 29. pants

Pirmās instances tiesa (tribunaux de première instance / rechtbanken van eerste aanleg).

33. pants

- Persona, kas pieprasa pieteikumu par izpildes pasludināšanu, var iesniegt pārsūdzību apelācijas tiesā (cour d’appel / hof van beroep).

- Persona, pret kuru tiek prasīta izpilde, var sniegt iebildumus pirmās instances tiesā.

34. pants

Pārsūdzība kasācijas tiesā (pourvoi en cassation / cassatieberoep)

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.