Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi ir šādi:

Tieslietu ministrija

Bērnu starptautiskās tiesiskās aizsardzības un starptautiskās adopcijas direktorāts (International Legal Protection for Children and International Adoptions Directorate)

Tālr.: +359 2 9237302

E-pasts: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fakss: +359 2 9871557

Adrese: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofija

Bulgārija

(visos Regulā paredzētajos jautājumos saistībā ar vecāku atbildību, bērnu nolaupīšanu un ievietošanu (56. pants)).

Starptautiskās tiesiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorāts (International Legal Cooperation and European Affairs Directorate)

Tālr.: +359 2 9237413

Fakss: +359 2 9809223

Adrese: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofija

Bulgārija

(visos Regulā paredzētajos jautājumos, izņemot lietās saistībā ar vecāku atbildību, bērnu nolaupīšanu un ievietošanu (56. pants)).

67. pants (b)

Valodas, kurās var sazināties ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: bulgāru, angļu un franču valoda.

67. pants (c)

Saziņas valodas saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām saskaņā ar 45. panta 2. punktu ir šādas: bulgāru, angļu un franču valoda.

21. un 29. pants

21. panta 2. punktā paredzētās kompetentās iestādes laulības lietās un vecāku atbildības lietās taisīto spriedumu atzīšanas jautājumos ir kompetentās reģistrācijas iestādes, proti, pašvaldību vadītāji (Civilprocesa kodeksa 621. panta 2. daļa).

21. panta 3. punktā minētā kompetentā iestāde spriedumu atzīšanas jautājumos ir tā provinces tiesa, kuras jurisdikcijā ir atbildētājas puses pastāvīgā vai reģistrētā adrese, savukārt ja šādai pusei nav pastāvīgās vai reģistrētās adreses Bulgārijas Republikā, tad tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas ieinteresētās puses pastāvīgā vai reģistrētā adrese (Civilprocesa kodeksa 622. panta 1. daļa). Ja arī ieinteresētajai pusei nav pastāvīgās vai reģistrētās adreses Bulgārijā, pieteikumu iesniedz Sofijas pilsētas tiesā.

Kompetentā iestāde, kurai iesniedz 29. pantā paredzēto pieteikumu par citā ES dalībvalstī pieņemta tiesas sprieduma izpildes pasludināšanu, ir tā provinces tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka pastāvīgā vai reģistrētā adrese vai izpildes vieta. (Civilprocesa kodeksa 623. panta 1. daļa)

33. pants

Lēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Sofijas Apelācijas tiesā. (Civilprocesa kodeksa 623. panta 6. daļas pirmais teikums)

34. pants

Sofijas Apelācijas tiesas lēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Augstākajā kasācijas tiesā. (Civilprocesa kodeksa 623. panta 6. daļas otrais teikums)

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 26/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.