Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas lietu ministrija)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Tīmekļa vietne: https://mrosp.gov.hr/

E-pasts: eu-poslovi@mrosp.hr

Tālr.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fakss: +385 1 6106 171

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot saziņai ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas:

a) saziņai ar centrālajām iestādēm – horvātu vai angļu valoda;

b) pieprasījumiem – horvātu valoda.

67. pants (c)

Valodas, kuras var izmantot saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir šādas:

horvātu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Pilsētas tiesas (općinski sudovi; vienskaitlī: općinski sud) ir tiesīgas pieņemt un izskatīt pieteikumus par izpildes pasludināšanu.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

33. pants

33. pantā paredzētos pieteikumus par lēmumu pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā iesniedz šādās tiesās:

Apelācijas pieteikumus iesniedz otrās instances tiesai (rajona tiesa - županijski sudovi; vienskaitlī - županijski sud), vēršoties ar šādu pieteikumu pirmās instances tiesā, kas pieņēma lēmumu (pilsētas tiesa).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

34. pants

Pārsūdzēšanas kārtība saskaņā ar 34. pantu

Apelācijas kārtībā pieņemto spriedumu var pārsūdzēt viena no pusēm, iesniedzot pieteikumu par lietas atkārtotu iztiesāšanu (Civilprocesa kodeksa 421.–428. pants). Pieteikumu par lietas atkārtotu iztiesāšanu iesniedz tiesā, kas pieņēma pirmās instances spriedumu (pilsētas tiesa).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

Lapa atjaunināta: 30/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.