Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

To centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un kontaktinformācija, kas norīkotas saskaņā ar 53. pantu:

Starptautiskās juridiskās bērnu aizsardzības birojs (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tālrunis: 00420 542 215 522

Fakss: 00420 542 212 836

E-pasts: podatelna@umpod.cz

Tīmekļa vietne: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersonas:

Zdeněk Kapitán, direktors

Markéta Nováková, direktora vietniece

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemamas saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 57. panta 2. apakšpunktu: čehu, angļu, vācu un franču.

67. pants (c)

Apliecībai saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai - 45. panta 2. punkts: čehu

21. un 29. pants

Pieteikumus saskaņā ar 21. un 29. pantu Čehijas Republikā iesniedz šādās iestādēs:

- apgabaltiesās (okresní soudy) vai tiesu izpildītājiem (soudní exekutoři).

33. pants

Pārsūdzības pieteikumus saskaņā ar 33. pantu Čehijas Republikā iesniedz šādās tiesās:

- apgabaltiesās (okresní soudy).

34. pants

Vienīgās pārsūdzības, ko Čehijas Republikā var iesniegt saskaņā ar 34. pantu, ir:

- prasības par atcelšanu (žaloba pro zmatečnost) saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 229. un turpmākajām nodaļām, redakcijā ar grozījumiem, un apelācijas sūdzības (dovolání) saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 236. un turpmākajām nodaļām, redakcijā ar grozījumiem .

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 03/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.