Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Francija

Saturu nodrošina
Francija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi.

Ir izraudzītas divas centrālās iestādes.

1. Attiecībā uz visu regulu, izņemot 56. pantu (pārrobežu novietošana)

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un Valsts kancelejas direkcija)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Savstarpējās palīdzības, starptautisko privāttiesību un Eiropas tiesību departaments)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-pasts:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. 56. panta (pārrobežu novietošana) piemērošanas nolūkos

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Jauniešu tiesiskās aizsardzības direkcija)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1) (Tiesību aktu un juridisko lietu un birojs)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Biroju adrese: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tālrunis:       +33 1 70 22 89 84 vai +33 1 70 22 75 82

E-pasts: saei.dpjj@justice.gouv.fr

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālajām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: franču, angļu.

67. pants (c)

Attiecībā uz apliecību par saskarsmes tiesībām ar bērnu un apliecību par bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: franču, angļu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Francijā – tiesas priekšsēdētājam vai viņa pārstāvim.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

Francijā – Cour d'appel (apelācijas tiesā).

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Francijā – pourvoi en cassation (kā kasācijas sūdzību).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 28/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.