Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Gibraltārs

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Izglītības, tieslietu un starptautiskās informācijas apmaiņas ministrija — Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

67. pants (b)

Saskaņā ar 57. panta 2. punktu ar centrālajām iestādēm ir atļauts sazināties šādās valodās: angļu, franču.

67. pants (c)

Saskaņā ar 45. panta 2. punktu apliecinājumus par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu atļauts iesniegt šādās valodās: angļu, franču.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādām tiesām:

-    Gibraltārā — Augstākajai tiesai (Supreme Court).

33. pants

Pārsūdzību, kas paredzēta 33. pantā, iesniedz šādām tiesām:

-    Gibraltārā — Augstākajai tiesai (Supreme Court).

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai:

-    Gibraltārā — ar pārsūdzību Apelācijas tiesā (Court of Appeal).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 18/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.