Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Ģenerālprokuratūra pie Augstākās tiesas (Parquet général près la Cour Supérieure de Justice)

Ģenerālprokuratūra (Parquet Général)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tālrunis:     +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Fakss:        +352 47 05 50

E-pasts: parquet.general@justice.etat.lu

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: franču, angļu, vācu.

67. pants (c)

Attiecībā uz apliecību par saskarsmes tiesībām un apliecību par bērna (bērnu) atpakaļatdošanu - regulas 45. panta 2. punkts: franču, angļu, vācu.

21. un 29. pants

Regulas 21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Luksemburgā – rajona tiesas (Tribunal d'arrondissement) prezidējošam tiesnesim.

33. pants

Regulas 33. pantā paredzētās pārsūdzības iesniedz šādās tiesās:

- Luksemburgā – apelācijas tiesā (Cour d'appel),

34. pants

Regulas 34. pantā paredzētās pārsūdzības var iesniegt vienīgi šādi:

- Luksemburgā - kā kasācijas sūdzību.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.