Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Centrālo iestāžu, kas noteiktas saskaņā ar 53. pantu, nosaukums, adrese un saziņas līdzekļi:

Izpilddirektors, Sociālās aprūpes standartu iestāde

Ģimenes lietu ministrija, Bērnu tiesību un sociālās solidaritātes departaments

Sociālās aprūpes standartu iestāde

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Tālrunis: +356 25494000

Fakss: +356 25494355

E-pasts: feedback-scsa@gov.mt

Tīmekļa vietne: https://scsa.gov.mt/

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu: maltiešu valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Sertifikātam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: maltiešu valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādām tiesām:

Maltā - Civiltiesā (Ģimenes lietu nodaļa) un Gozo - Miertiesā (Gozo) (Ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija).

33. pants

33. pantā paredzētās apelācijas sūdzības iesniedz turpmāk norādītajās tiesās:

— Maltā un Gozo, Qorti tal-Appell [Apelācijas tiesa] saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļā.

34. pants

34. pantā paredzētās apelācijas sūdzības var iesniegt tikai: nav noteikts valsts tiesību aktos.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 25/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.