Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Polija

Saturu nodrošina
Polija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Tieslietu ministrs

Centrālās iestādes funkcijas pilda

Starptautisko ģimenes lietu nodaļa

Ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļa

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

tālrunis: (+48)  22 23 90 470

fakss: (+48) 22 89 70 321

E-pasts: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl vai  polandchildabduction@ms.gov.pl

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; poļu, vācu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: poļu

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas minēti 21. pantā un 29. pantā, iesniedz turpmāk minētajās tiesās:

Polijā – apgabaltiesā [Sąd Okręgowy]

33. pants

Pieteikumus, kas minēti 33. pantā, iesniedz turpmāk minētajās tiesās:

Polijā – apelācijas tiesā [Sąd Apelacyjny].

34. pants

Pārsūdzības, kas minētas 34. pantā, var iesniegt:

Polijā kasācijas sūdzību iesniedz Augstākajā Tiesā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 29/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.