Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Tieslietu ministrija ir Rumānijas centrālā iestāde (I3 panta 3. punkts Likumā Nr. 191/2007, ar ko apstiprina valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 119/2006 par dažiem pasākumiem, kas vajadzīgi Kopienas regulu piemērošanai no dienas, kad Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai).

Tieslietu ministrija, Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Tālrunis: +40372041077 +40372041083

Fakss: +40372041079, +40372041084

67. pants (b)

Rumānija pieņem apliecības, kas attiecas uz bērna atpakaļatdošanu vai saskarsmi ar bērnu, rumāņu, angļu un franču valodā un ir pieņēmusi minētās valodas saziņai ar centrālajām iestādēm.

67. pants (c)

Rumānija pieņem apliecības, kas attiecas uz bērna atpakaļatdošanu vai saskarsmi ar bērnu, rumāņu, angļu un franču valodā un ir pieņēmusi minētās valodas saziņai ar centrālajām iestādēm.

21. un 29. pants

Pieteikumi par sprieduma atzīšanu un izpildes pasludināšanu (eksekvatūru) ir tās tiesas jurisdikcijā, kuras apgabalā ir atbildētāja domicils (“kura atsaka atzīšanu”), bet, ja tas nav zināms, tad tās tiesas jurisdikcijā, kuras apgabalā ir pieteikuma iesniedzēja domicils. Ja jurisdikciju noteikt nav iespējams, pieteikumu iesniedz Bukarestes tiesā.

33. pants

Rumānijā lēmumu par sprieduma atzīšanu un izpildes pasludināšanu pārsūdzēšana ir apelācijas tiesas jurisdikcijā (Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu 96. panta 2. punkts).

34. pants

Apelācija (Civilprocesa kodeksa 97. panta 1. punkts).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 16/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.