Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

67. pants (a)

Nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi centrālajām iestādēm, kas noteikti saskaņā ar 53. pantu:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Ārlietu ministrijas Konsulāro lietu un civiltiesību departaments)

S-103 39 Stockholm

Tālrunis:    +46 (8) 405 1000 (centrāle) / +46 (8) 405 5005 (ārkārtas zvaniem ārpus darba laika)

Fakss:     +46 (8) 723 1176;

E-pasta adrese: ud-kc@gov.se

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu ir zviedru valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Apliecinājumam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: zviedru valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

21. pants

Ja pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā (tingsrätt), kā paredzēts Zviedrijas bērnu un vecāku kodeksa (föräldrabalken) 21. nodaļas 1. iedaļā.

Ja pieteikums neattiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā, (izraugoties no saraksta, kas sniegts 5. iedaļas 1. punktā Rīkojumā (2005:97), ar kuru nosaka papildu noteikumus Briseles II regulai), kuras jurisdikcijā ir otras puses dzīvesvieta, vai Nacka apgabaltiesā, ja otra puse nav Zviedrijas iedzīvotājs.

29. pants

Ja pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā saskaņā ar Briseles II regulas 29. panta 2. punktu.

Ja pieteikums neattiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā (izraugoties no saraksta, kas sniegts 5. iedaļas 2. punktā Rīkojumā (2005:97), ar kuru nosaka papildu noteikumus Briseles II regulai), kas noteikta saskaņā ar Briseles II regulas 29. panta 2. punktu.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, ir jāiesniedz apgabaltiesā, kas pasludinājusi attiecīgo nolēmumu.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai apelācijas tiesai (hovrätt) un Augstākajai tiesai (Högsta domstolen).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 24/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.