Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 2201/2003

Vispārīga informācija

Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu.

Regula ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Spriedums, kas pieņemts vienā dalībvalstī, tiek atzīts citā dalībvalstī bez īpašas papildu procedūras.

Spriedums, kas pieņemts viena dalībvalstī un ir izpildāms tajā dalībvalstī, tiks izpildīts arī citā dalībvalstī, ja, balstoties uz ieinteresētas puses pieprasījumu, ir pasludināts, ka spriedumus ir izpildāms citā dalībvalstī. Pieprasījums par sprieduma izpildes pasludināšanu jāiesniedz tiesā, kuru var sameklēt sadaļā Tiesa, kuras pārziņā ir lūgums atzīt / pasludināt izpildāmību. Lēmuma pārsūdzību attiecībā uz pieprasījumu par sprieduma izpildes pasludināšanu jāiesniedz tiesā, kas norādīta sarakstā Tiesa, kurai pārsūdzēt lēmumu atzīt / pasludināt izpildāmību.

Spriedumi par piekļuves tiesībām un spriedumi par bērna atgriešanu tiek atzīti un izpildīti citās dalībvalstīs bez papildu izpildes pasludināšanas, ja spriedumiem ir klāt apliecība.

Regula piedāvā četras standarta veidlapas.

Katra dalībvalsts noteiks vismaz vienu centrālo iestādi, kas palīdzēs piemērot Regulu.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Noderīgas saites

Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu (2014)  PDF (952 Kb) lv

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību


*jāaizpilda obligāti
Lapa atjaunināta: 21/03/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.