Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Īrija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Tieslietu, līdztiesības un tiesu reformas ministrija (Ministry for Justice, Equality and Law Reform)

Tieslietu, līdztiesības un tiesu reformas departaments (Department of Justice, Equality and Law Reform)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tālr.: +353 1 4790200

Fakss: +3531 4790201

E-pasts: child_abduct_inbox@justice.ie

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: īru un/vai angļu valoda.

67. pants (c)

Valodas, kādās ir pieņemamas apliecības par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu, ievērojot 45. panta 2. punktu: angļu un/vai īru valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

33. pants

Pārsūdzību, kas paredzēta 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

34. pants

Īrijā pārsūdzības par tiesību piemērošanas jautājumiem iesniedz apelācijas tiesā (tomēr jāievēro, ka saskaņā ar Īrijas konstitūciju Augstākajai tiesai ir tiesības izskatīt pārsūdzību par Augstās tiesas nolēmumu, ja ir ārkārtas apstākļi, kas pieļauj tiešu pārsūdzību Augstākajā tiesā.  Arī Augstākajai tiesai ir tiesības izskatīt pārsūdzību par apelācijas tiesas nolēmumu, ja tā ir pārliecināta, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi, kas noteikti konstitūcijā.)

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 03/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.