Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Nosaukumi, adreses un saziņas veidi saskaņā ar 53. pantu izraudzītajām centrālajām iestādēm:

(55. panta c) punkts) – Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tālrunis: +421 2 888 91 111

Fakss: +421 2 888 91 605

E-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: http://www.justice.gov.sk/

(55. panta a), b), d) un e) punkts un 56. pants) – Bērnu un jauniešu starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tālr.: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fakss: +421 2 20 46 32 58

E-pasts: info@cipc.gov.sk

Tīmekļa vietne: https://www.cipc.gov.sk/

67. pants (b)

askaņā ar 57. panta 2. daļu saziņā ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas ir:

  • 55. panta c) punkta nolūkam: slovāku, angļu, franču;
  • 55. panta d) punkta nolūkam: slovāku, angļu, čehu;
  • 55. panta a), b) un e) punktu nolūkam: slovāku, angļu, franču, čehu un vācu.

67. pants (c)

Apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu — 45. panta 2. daļa: slovāku.

21. un 29. pants

21. pantā noteiktos pieteikumus iesniedz šādām tiesām:

a) Bratislavas Reģionālā tiesa (Krajský súd v Bratislave) pieteikumiem tādu spriedumu atzīšanai, kas saistīti ar laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu;

b) Rajona tiesa (Okresný súd) bērna dzīvesvietā vai Bratislavas I rajona tiesa (Okresný súd Bratislava I), ja bērns nedzīvo Slovākijas Republikā, pieteikumam sprieduma atzīšanai saistībā ar vecāku atbildību.

29. pantā noteiktos pieteikumus iesniedz tālāk norādītajām tiesām:

Rajona tiesa (Okresný súd) bērna dzīvesvietā vai Bratislavas I rajona tiesa (Okresný súd Bratislava I), ja bērns nedzīvo Slovākijas Republikā, pieteikumam par izpildāmības pasludināšanu.

33. pants

33. pantā noteiktās pārsūdzības iesniedz šādām tiesām:

- apelācijas iesniedz rajona tiesā.

34. pants

Saskaņā ar 34. pantu iesniedzamās pārsūdzības:

- pārskatīšanai apelācijas kārtībā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Tava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 06/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.