Matrimonial matters and matters of parental responsibility

National information and online forms concerning Regulation No. 2201/2003.

General information

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. An application for a declaration of enforceability shall be submitted to the court appearing in Court for recognition/enforceability application. The appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability shall be lodged with the court appearing in the list Court for appeal against a decision on recognition/enforceability.

Judgments on access rights and judgments concerning the return of the child are recognised and enforceable in other Member States, without the need for a declaration of enforceability, provided they are accompanied by a certificate.

The Regulation provides for four standard forms.

Each Member State shall designate at least one central authority to assist with the application of the Regulation.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Beļģija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tàlr.:    +32 2 542 67 00

Fakss: +32 2 542 70 06

E-pasts: rapt-parental@just.fgov.be

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; franču, holandiešu, vācu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: apliecības tulkojumam jābūt izpildes dalībvalsts oficiālajā valodā. Šī valoda (šajā gadījumā franču, nīderlandiešu vai vācu) noteikta II ailē Beļģijas komūnu un pirmās instances tiesu apgabalu sarakstā (Manuel), kas pievienots Regulai Obtention des preuves (F – franču, N - nīderlandiešu, D – vācu).

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Beļģijā – tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Beļģijā:

a) persona, kas iesniedz pieteikumu par sprieduma izpildes izsludināšanu, var iesniegt pārsūdzību cour d'appel vai hof van beroep.

b) persona, kurai tiek prasīta izpilde, var iesniegt pretprasību tribunal de premire instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Beļģijā, pourvoi en cassation.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Bulgārija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi ir šādi:

Tieslietu ministrija

Bērnu starptautiskās tiesiskās aizsardzības un starptautiskās adopcijas direktorāts (International Legal Protection for Children and International Adoptions Directorate)

Tālr.: +359 2 9237302

E-pasts: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fakss: +359 2 9871557

Adrese: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofija

Bulgārija

(visos Regulā paredzētajos jautājumos saistībā ar vecāku atbildību, bērnu nolaupīšanu un ievietošanu (56. pants)).

Starptautiskās tiesiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorāts (International Legal Cooperation and European Affairs Directorate)

Tālr.: +359 2 9237413

Fakss: +359 2 9809223

Adrese: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofija

Bulgārija

(visos Regulā paredzētajos jautājumos, izņemot lietās saistībā ar vecāku atbildību, bērnu nolaupīšanu un ievietošanu (56. pants)).

67. pants (b)

Valodas, kurās var sazināties ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: bulgāru, angļu un franču valoda.

67. pants (c)

Saziņas valodas saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām saskaņā ar 45. panta 2. punktu ir šādas: bulgāru, angļu un franču valoda.

21. un 29. pants

21. panta 2. punktā paredzētās kompetentās iestādes laulības lietās un vecāku atbildības lietās taisīto spriedumu atzīšanas jautājumos ir kompetentās reģistrācijas iestādes, proti, pašvaldību vadītāji (Civilprocesa kodeksa 621. panta 2. daļa).

21. panta 3. punktā minētā kompetentā iestāde spriedumu atzīšanas jautājumos ir tā provinces tiesa, kuras jurisdikcijā ir atbildētājas puses pastāvīgā vai reģistrētā adrese, savukārt ja šādai pusei nav pastāvīgās vai reģistrētās adreses Bulgārijas Republikā, tad tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas ieinteresētās puses pastāvīgā vai reģistrētā adrese (Civilprocesa kodeksa 622. panta 1. daļa). Ja arī ieinteresētajai pusei nav pastāvīgās vai reģistrētās adreses Bulgārijā, pieteikumu iesniedz Sofijas pilsētas tiesā.

Kompetentā iestāde, kurai iesniedz 29. pantā paredzēto pieteikumu par citā ES dalībvalstī pieņemta tiesas sprieduma izpildes pasludināšanu, ir tā provinces tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka pastāvīgā vai reģistrētā adrese vai izpildes vieta. (Civilprocesa kodeksa 623. panta 1. daļa)

33. pants

Lēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Sofijas Apelācijas tiesā. (Civilprocesa kodeksa 623. panta 6. daļas pirmais teikums)

34. pants

Sofijas Apelācijas tiesas lēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Augstākajā kasācijas tiesā. (Civilprocesa kodeksa 623. panta 6. daļas otrais teikums)

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 18/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Čehija

67. pants (a)

To centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un kontaktinformācija, kas norīkotas saskaņā ar 53. pantu:

Starptautiskās juridiskās bērnu aizsardzības birojs (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tālrunis: 00420 542 215 522

Fakss: 00420 542 212 836

E-pasts: podatelna@umpod.cz

Tīmekļa vietne: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersonas:

Zdeněk Kapitán, direktors

Markéta Nováková, direktora vietniece

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemamas saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 57. panta 2. apakšpunktu: čehu, angļu, vācu un franču.

67. pants (c)

Apliecībai saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai - 45. panta 2. punkts: čehu

21. un 29. pants

Pieteikumus saskaņā ar 21. un 29. pantu Čehijas Republikā iesniedz šādās iestādēs:

- apgabaltiesās (okresní soudy) vai tiesu izpildītājiem (soudní exekutoři).

33. pants

Pārsūdzības pieteikumus saskaņā ar 33. pantu Čehijas Republikā iesniedz šādās tiesās:

- apgabaltiesās (okresní soudy).

34. pants

Vienīgās pārsūdzības, ko Čehijas Republikā var iesniegt saskaņā ar 34. pantu, ir:

- prasības par atcelšanu (žaloba pro zmatečnost) saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 229. un turpmākajām nodaļām, redakcijā ar grozījumiem, un apelācijas sūdzības (dovolání) saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 236. un turpmākajām nodaļām, redakcijā ar grozījumiem .

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Vācija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Tàlr.:    +49 228 410 5212

Fakss: +49 228 410 5401

E-pasts: int.sorgerecht@bfj.bund.de

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; vācu un angļu

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: vācu

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Vācijā:

- Kammergericht (Berlin) apgabalam pakļautajā jurisdikcijā, Familiengericht, Pankow/Weissensee.

- Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle un Oldenburg apgabalu pakļautajā jurisdikcijā, Familiengericht Celle;

- pārējo Oberlandesgerichte apgabalu pakļautajā jurisdikcijā, Familiengericht, kas atrodas attiecīgajos Oberlandesgerichte.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Vācijā, Oberlandesgericht.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Vācijā, ar Rechtsbeschwerde.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 17/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Igaunija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un kontaktinformācija ir šāda:

Tieslietu ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa (International Judicial Cooperation Division)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-pasts: central.authority@just.ee

Tàlr.: + 372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

67. pants (b)

Atbilstīgi 57. panta 2. punktam saziņai ar centrālajām iestādēm var izmantot šādas valodas: igauņu valoda, angļu valoda.

67. pants (c)

Atbilstīgi 45. panta 2. punktam saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu var izmantot šādas valodas: igauņu un angļu valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumi saskaņā ar 21. un 29. pantu Igaunijā jāiesniedz attiecīgajā apriņķa tiesā.

33. pants

Pieņemtos lēmumus Igaunijā saskaņā ar 33. pantu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā attiecīgajā apgabaltiesā.

34. pants

Pēc tam pieņemtos lēmumus Igaunijā saskaņā ar 34. pantu var pārsūdzēt tikai kasācijas kārtībā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Īrija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Tieslietu, līdztiesības un tiesu reformas ministrija (Ministry for Justice, Equality and Law Reform)

Tieslietu, līdztiesības un tiesu reformas departaments (Department of Justice, Equality and Law Reform)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tālr.: +353 1 4790200

Fakss: +3531 4790201

E-pasts: child_abduct_inbox@justice.ie

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: īru un/vai angļu valoda.

67. pants (c)

Valodas, kādās ir pieņemamas apliecības par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu, ievērojot 45. panta 2. punktu: angļu un/vai īru valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

33. pants

Pārsūdzību, kas paredzēta 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Īrijā – Augstā tiesa (the High Court).

34. pants

Īrijā pārsūdzības par tiesību piemērošanas jautājumiem iesniedz apelācijas tiesā (tomēr jāievēro, ka saskaņā ar Īrijas konstitūciju Augstākajai tiesai ir tiesības izskatīt pārsūdzību par Augstās tiesas nolēmumu, ja ir ārkārtas apstākļi, kas pieļauj tiešu pārsūdzību Augstākajā tiesā.  Arī Augstākajai tiesai ir tiesības izskatīt pārsūdzību par apelācijas tiesas nolēmumu, ja tā ir pārliecināta, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi, kas noteikti konstitūcijā.)

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 03/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Grieķija

67. pants (a)

Direktorāta vadītāja Argyro Eleftheriadou kundze

Departamenta vadītājs Vasilios Sarigiannidis kungs

Mesogeion 96

11527 Atēnas

Tālr. 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fakss: 0030 213 130 7499

E-pasts: Saite atveras jaunā logāaeleftheriadou@justice.gov.gr, Saite atveras jaunā logāvsarigiannidis@justice.gov.gr, Saite atveras jaunā logācivilunit@justice.gov.gr

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot sarakstei ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: grieķu, angļu, franču valoda.

67. pants (c)

Valodas, kuras var izmantot saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir šādas: grieķu, angļu, franču valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus saskaņā ar 21. un 29. pantu iesniedz šādās tiesās:

– Grieķijā: pirmās instances tiesas.

Pieteikumu iesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka dzīvesvieta, bet, ja parādniekam nav dzīvesvietas, tad pieteikumu iesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka uzturēšanās vieta, savukārt ja parādniekam nav arī uzturēšanās vietas, pieteikumu iesniedz tiesai Atēnās.

33. pants

Pieņemtos nolēmumus apelācijas kārtībā saskaņā ar 33. pantu var pārsūdzēt šādās tiesās:

– Grieķijā: apelācijas tiesas.

34. pants

Pieņemtos lēmumus saskaņā ar 34. pantu var pārsūdzēt:

– Grieķijā: tikai kasācijas kārtībā.

Pieteikumu par lēmuma pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā iesniedz Augstākajā tiesā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 01/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Spānija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Tàlr.:    +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Fakss:  +34 91 3902383

E-pasts: Saite atveras jaunā logāsustraccionmenores@mjusticia.es

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; spāņu, angļu, franču.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: spāņu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Spānijā, Juzgado de Primera Instancia.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Spānijā, Audiencia Provincial.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Spānijā, apelācija kasācijas ceļā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Francija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Ir izraudzītas divas centrālās iestādes.

1. Attiecībā uz visu regulu, izņemot 56. pantu (pārrobežu novietošana)

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un Valsts kancelejas direkcija)

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) (Birojs jautājumos par ES tiesībām, starptautiskajām privāttiesībām un savstarpējo palīdzību civillietās)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-pasts:  Saite atveras jaunā logāentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. 56. panta (pārrobežu novietošana) piemērošanas nolūkos

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Jauniešu tiesiskās aizsardzības direkcija)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Juridisko lietu un tiesību aktu birojs)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Biroju adrese: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tālrunis:       +33 (01) 44 77 69 02

Fakss:        +33(01) 44 77 25 78

E-pasts:

Saite atveras jaunā logāpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālajām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: franču, angļu.

67. pants (c)

Attiecībā uz apliecību par saskarsmes tiesībām ar bērnu un apliecību par bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: franču, angļu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Francijā – tiesas priekšsēdētājam vai viņa pārstāvim.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

Francijā – Cour d'appel (apelācijas tiesā).

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Francijā – pourvoi en cassation (kā kasācijas sūdzību).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 28/01/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Horvātija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi ir šādi:

Demogrāfijas, ģimenes un jaunatnes lietu un sociālās politikas ministrija (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreba

Tīmekļa vietne: http://www.mdomsp.hr/

E-pasta adrese: ministarstvo@mdomsp.hr

Tālr.: +385 1 555 7111

Fakss: +385 1 555 7222

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot saziņai ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas:

a) saziņai ar centrālajām iestādēm – horvātu vai angļu valoda;

b) pieprasījumiem – horvātu valoda.

67. pants (c)

Valodas, kuras var izmantot saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir šādas:

horvātu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Pilsētas tiesas (općinski sudovi; vienskaitlī: općinski sud) ir tiesīgas pieņemt un izskatīt pieteikumus par izpildes pasludināšanu.

33. pants

33. pantā paredzētos pieteikumus par lēmumu pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā iesniedz šādās tiesās:

Apelācijas pieteikumus iesniedz otrās instances tiesai (rajona tiesa - županijski sudovi; vienskaitlī - županijski sud), vēršoties ar šādu pieteikumu pirmās instances tiesā, kas pieņēma lēmumu (pilsētas tiesa).

34. pants

Pārsūdzēšanas kārtība saskaņā ar 34. pantu

Apelācijas kārtībā pieņemto spriedumu var pārsūdzēt viena no pusēm, iesniedzot pieteikumu par lietas atkārtotu iztiesāšanu (Civilprocesa kodeksa 421.–428. pants). Pieteikumu par lietas atkārtotu iztiesāšanu iesniedz tiesā, kas pieņēma pirmās instances spriedumu (pilsētas tiesa).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Itālija

67. pants (a)

Saskaņā ar 53. pantu noteiktās centrālās iestādes nosaukums, adrese un saziņas veids:

Centrālā iestāde visā Itālijā ir
il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tālrunis: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fakss: +39 06 68808085

E-pasts: Saite atveras jaunā logāautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

67. pants (b)

Saziņai ar centrālo iestādi saskaņā ar 57. panta 2. punktu var izmantot šādas valodas: itāļu, angļu, franču.

67. pants (c)

Apliecinājumam par tiesībām uz saskarsmi ar bērnu un bērna atpakaļatdošanu — 45. panta 2. punkts: itāļu, angļu, franču.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētie pieteikumi jāiesniedz šādās tiesās:

Itālijā, apelācijas tiesā (corte d'appello)

33. pants

33. pantā paredzētie pārsūdzības pieteikumi jāiesniedz šādās tiesās:

Itālijā, apelācijas tiesā (corte d'appello)

34. pants

34. pantā paredzētās pārsūdzības var iesniegt tikai:

Itālijā, iesniedzot pārsūdzību par tiesību jautājumiem (cassazione).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 12/01/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Kipra

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi:

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cyprus

Kontaktpunkti:

Mrs Yioulíka Hadjiprodromou

Legal Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tālr.: (+357) 22805943

Fakss.: (+357) 22518328

E-pasts: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Mrs Troodía Dionysíou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tālr.: (+357) 22805932

Fakss: (+357) 22518328

E-pasts: tdionysiou@mjpo.gov.cy

67. pants (b)

57. panta 2. punkta un 45. panta 2. punkta nolūkiem papildus Kipras oficiālajām valodām saziņa ir iespējama arī grieķu, turku un angļu valodā.

67. pants (c)

Attiecībā uz apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu saskaņā ar 45. panta 2. punktu:

57. panta 2. punkta un 45. panta 2. punkta nolūkiem papildus Kipras oficiālajām valodām saziņa ir iespējama arī grieķu, turku un angļu valodā.

21. un 29. pants

Pieteikumus saskaņā ar 21. un 29. pantu iesniedz šādās tiesās:

- Kiprā

(a) Nicosia-Kyrenia Ģimenes lietu tiesa (Oikogeneiakó Dikastírio);

(b) Limassol-Paphos Ģimenes lietu tiesa;

(c) Larnaca-Famagusta Ģimenes lietu tiesa.

33. pants

Pārsūdzību saskaņā ar 33. pantu iesniedz šādās tiesās:

- Kiprā — Ģimenes lietu apelācijas tiesa (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

34. pants

34. panta nolūkiem Kiprā nav mehānisma apelācijas tiesas sprieduma apstrīdēšanai trešās instances tiesā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Latvija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adrese, kā arī saziņas līdzekļi:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

E-pasts: Saite atveras jaunā logātm.kanceleja@tm.gov.lv

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; latviešu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: latviešu, angļu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Latvijā, rajona (pilsētas) tiesā.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Latvijā, apgabaltiesā.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Latvijā, Augstākā tiesa [kasācijas prasības iesniegšanai Augstākajā tiesā].

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 16/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Lietuva

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tàlr.:    +370 5 2662933

Fakss:  +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tàlr.:    +370 5 266 42 01

Fakss:  +370 5 260 38 13

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; lietuviešu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: lietuviešu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Lietuvā, Lietuvos apeliacinis teismas [apelācijas tiesa].

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Lietuvā, Lietuvos apeliacinis teismas [apelācijas tiesa].

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Lietuvā, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasācijas prasības iesniegšanai Augstākaja tiesā].

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Luksemburga

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi un adreses, kā arī saziņas līdzekļi:

Ģenerālprokuratūra pie Augstākās tiesas (Parquet général près la Cour Supérieure de Justice)

Ģenerālprokuratūra (Parquet Général)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tālrunis:       +352 47 59 81 / 336

Fakss:        +352 47 05 50

E-pasts: Saite atveras jaunā logāparquet.general@justice.etat.lu

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu: franču, angļu, vācu.

67. pants (c)

Attiecībā uz apliecību par saskarsmes tiesībām un apliecību par bērna (bērnu) atpakaļatdošanu - regulas 45. panta 2. punkts: franču, angļu, vācu.

21. un 29. pants

Regulas 21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Luksemburgā – rajona tiesas (Tribunal d'arrondissement) prezidējošam tiesnesim.

33. pants

Regulas 33. pantā paredzētās pārsūdzības iesniedz šādās tiesās:

- Luksemburgā – apelācijas tiesā (Cour d'appel),

34. pants

Regulas 34. pantā paredzētās pārsūdzības var iesniegt vienīgi šādi:

- Luksemburgā - kā kasācijas sūdzību.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Ungārija

67. pants (a)

Centrālo iestāžu, kas izraudzītas saskaņā ar 53. pantu, nosaukumu, adresi un saziņas līdzekļus var atrast, izmantojot meklēšanas rīku lapas augšpusē.

67. pants (b)

Valodas, kurās centrālās iestādes pieņem saziņu saskaņā ar 57. panta 2. punktu, ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

67. pants (c)

Valodas, kurās tiek pieņemtas apliecības par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

21. un 29. pants

Tiesas, kurās var iesniegt 21. un 29. pantā minētos pieteikumus, ir šādas:

– Ungārijā — rajona tiesa, kas atrodas pie kompetentās reģionu tiesas (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), un Budapeštā — Budas Centrālā rajona tiesa (Budai Központi Kerületi Bíróság).

33. pants

Tiesas, kurās var iesniegt 33. pantā minētās pārsūdzības, ir šādas:

– Ungārijā — reģionu tiesa (törvényszék) un Budapeštā — Budapeštas reģiona tiesa (Fővárosi Törvényszék).

34. pants

Apelācijas tiesas spriedumu saskaņā ar 34. pantu var apstrīdēt tikai šādi:

— Ungārijā — iesniedzot pieteikumu pārbaudes veikšanai (felülvizsgálati kérelem).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Malta

67. pants (a)

Vārdi, adreses un saziņas līdzekļi centrālajām iestādēm, kas noteikti saskaņā ar 53. pantu;

Direktors

Sociālās labklājības standartu departaments

Ģimenes un sociālās solidaritātes lietu ministrija

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tālr.: +356 21 441311/ 21480130

Fakss: +356 21 490468

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu: maltiešu valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Sertifikātam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: maltiešu valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādām tiesām:

Maltā - Civiltiesā (Ģimenes lietu nodaļa) un Gozo - Miertiesā (Gozo) (Ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija).

33. pants

33. pantā paredzētās apelācijas sūdzības iesniedz turpmāk norādītajās tiesās:

— Maltā un Gozo, Qorti tal-Appell [Apelācijas tiesa] saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļā.

34. pants

34. pantā paredzētās apelācijas sūdzības var iesniegt tikai: nav noteikts valsts tiesību aktos.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Nīderlande

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tàlr.: (070) 370 79 11

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; holandiešu, angļu, vācu, franču.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: holandiešu, angļu, vācu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Nīderlandē, voorzieningenrechter van de rechtbank.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Nīderlandē, rechtbank.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Nīderlandē, ar apelācijas prasību Augstākajā tiesā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Austrija

67. pants (a)

Saskaņā ar 53. pantu izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,

Museumstrasse 7, Abteilung I 10,

1016 Vienna

Tālr.: +43 1 52152 2134

Fakss: +43 1 52152 2829

E-pasts: Saite atveras jaunā logāteam.z@bmj.gv.at

67. pants (b)

Valodas, kas pieņemtas saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 57. panta 2. punktu: vācu valoda.

67. pants (c)

Apliecinājumam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: vācu valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādām tiesām vai kompetentajām iestādēm:

- Austrijā iecirkņa tiesai (Bezirksgericht).

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādām tiesām:

- Austrijā iecirkņa tiesai.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai:

- Austrijā: ar pārsūdzību par tiesību piemērošanas jautājumiem (Revisionsrekurs), iesniedz iecirkņa tiesai, bet adresē Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 25/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Polija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tàlr/Fakss:       +48 22 628 09 49

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; poļu, vācu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: poļu

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Polijā, Sądy okręgowy (apgabaltiesas).

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Polijā, Sądy apelacyjny (apelācijas tiesas).

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Polijā, iesniedzot kasācijas prasību Sąd Najwyższy (augstākā tiesa).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Portugāle

67. pants (a)

Atbilstoši 53. pantam izraudzītā centrālā iestāde ir šī pārvaldes iestāde:

DGRSP - Rehabilitācijas un cietuma dienestu ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Tiesiskās palīdzības un strīdu risināšanas dienests (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lisbon

Tālr.:    +351 218812200

Fakss:  +351 218853653

Saite atveras jaunā logāTīmekļa vietne

E-pasts: Saite atveras jaunā logāgjc@dgrsp.mj.pt

67. pants (b)

Saskaņā ar 57. panta 2. daļu saziņai ar centrālo iestādi var izmantot portugāļu, angļu un franču valodu.

67. pants (c)

Saskaņā ar 45. panta 2. daļu portugāļu un angļu valoda ir uzskatāmas par pieņemamām apliecībās par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā minētajos gadījumos kompetentā tiesa ir:

- ģimenes un nepilngadīgo lietu nodaļa (Juízo de Família e Menores); ja tāda ir; ja nav:

- vietējā civillietu nodaļa (Juízo Local Cível), ja tāda ir, vai vietējā vispārējās jurisdikcijas nodaļa (Juízo Local de Competência Genérica).

33. pants

33. pantā noteiktās apelācijas prasības iesniedz Apelācijas tiesā (Tribunal da Relação).

34. pants

Regulas 34. panta nolūkiem ir iespējams iesniegt apelācijas prasību tikai par tiesību jautājumiem, un to iesniedz Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 26/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Rumānija

67. pants (a)

Tieslietu ministrija ir Rumānijas centrālā iestāde (I3 panta 3. punkts Likumā Nr. 191/2007, ar ko apstiprina valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 119/2006 par dažiem pasākumiem, kas vajadzīgi Kopienas regulu piemērošanai no dienas, kad Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai).

Tieslietu ministrija, Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Tālrunis: +40372041077 +40372041083 +40372041218, Fakss: +40372041079, +40372041084

67. pants (b)

Rumānija pieņem apliecības, kas attiecas uz bērna atpakaļatdošanu vai saskarsmi ar bērnu, rumāņu, angļu un franču valodā un ir pieņēmusi minētās valodas saziņai ar centrālajām iestādēm.

67. pants (c)

Rumānija pieņem apliecības, kas attiecas uz bērna atpakaļatdošanu vai saskarsmi ar bērnu, rumāņu, angļu un franču valodā un ir pieņēmusi minētās valodas saziņai ar centrālajām iestādēm.

21. un 29. pants

Pieteikumi par sprieduma atzīšanu un izpildes pasludināšanu (eksekvatūru) ir tās tiesas jurisdikcijā, kuras apgabalā ir atbildētāja domicils (“kura atsaka atzīšanu”), bet, ja tas nav zināms, tad tās tiesas jurisdikcijā, kuras apgabalā ir pieteikuma iesniedzēja domicils. Ja jurisdikciju noteikt nav iespējams, pieteikumu iesniedz Bukarestes tiesā.

33. pants

Rumānijā lēmumu par sprieduma atzīšanu un izpildes pasludināšanu pārsūdzēšana ir apelācijas tiesas jurisdikcijā (Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu 96. panta 2. punkts).

34. pants

Apelācija (Civilprocesa kodeksa 97. panta 1. punkts).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Slovēnija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Tàlr.:+386 (0)1 369 77 00

Fakss:+386 (0)1 369 78 32

E-pasts: Saite atveras jaunā logāgp.mddsz@gov.si

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; slovēņu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: slovēņu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Slovēnijā, okrožno sodišče.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Slovēnijā, okrožno sodišče.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Slovēnijā, pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 14/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Slovākija

67. pants (a)

Nosaukumi, adreses un saziņas veidi saskaņā ar 53. pantu izraudzītajām centrālajām iestādēm:

(55. panta c) punkts) – Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tālrunis: +421 2 888 91 111

Fakss: +421 2 888 91 605

E-pasts: Saite atveras jaunā logācivil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.sk/

(55. panta a), b), d) un e) punkts un 56. pants) – Bērnu un jauniešu starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tālr.: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fakss: +421 2 20 46 32 58

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@cipc.gov.sk

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.cipc.gov.sk/

67. pants (b)

askaņā ar 57. panta 2. daļu saziņā ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas ir:

  • 55. panta c) punkta nolūkam: slovāku, angļu, franču;
  • 55. panta d) punkta nolūkam: slovāku, angļu, čehu;
  • 55. panta a), b) un e) punktu nolūkam: slovāku, angļu, franču, čehu un vācu.

67. pants (c)

Apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu — 45. panta 2. daļa: slovāku.

21. un 29. pants

21. pantā noteiktos pieteikumus iesniedz šādām tiesām:

a) Bratislavas Reģionālā tiesa (Krajský súd v Bratislave) pieteikumiem tādu spriedumu atzīšanai, kas saistīti ar laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu;

b) Rajona tiesa (Okresný súd) bērna dzīvesvietā vai Bratislavas I rajona tiesa (Okresný súd Bratislava I), ja bērns nedzīvo Slovākijas Republikā, pieteikumam sprieduma atzīšanai saistībā ar vecāku atbildību.

29. pantā noteiktos pieteikumus iesniedz tālāk norādītajām tiesām:

Rajona tiesa (Okresný súd) bērna dzīvesvietā vai Bratislavas I rajona tiesa (Okresný súd Bratislava I), ja bērns nedzīvo Slovākijas Republikā, pieteikumam par izpildāmības pasludināšanu.

33. pants

33. pantā noteiktās pārsūdzības iesniedz šādām tiesām:

- apelācijas iesniedz rajona tiesā.

34. pants

Saskaņā ar 34. pantu iesniedzamās pārsūdzības:

- pārskatīšanai apelācijas kārtībā.

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 24/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Somija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi ir šādi:

Tieslietu ministrija

Starptautiskā juridiskā palīdzība

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tālr.: +358 9 1606 7628

Fakss: +358 9 1606 7524

E-pasts: Saite atveras jaunā logācentral.authority@om.fi

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot saziņai ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: somu, zviedru, angļu valoda.

67. pants (c)

Saziņas valodas saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu atbilstīgi 45. panta 2. punktam: somu, zviedru, angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Somijas apgabalstiesās (käräjäoikeus/tingsrätt).

33. pants

33. pantā paredzētos pieteikumus par lēmumu pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā iesniedz šādās tiesās:

Somijas apelācijas tiesās (hovioikeus/hovrätt).

34. pants

Apelācijas kārtībā pieņemtos spriedumus saskaņā ar 34. pantā paredzētajiem noteikumiem var apstrīdēt tikai:

Somijas Augstākajā tiesā (Korkein oikeus/högsta domstolen).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 15/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Zviedrija

67. pants (a)

Nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi centrālajām iestādēm, kas noteikti saskaņā ar 53. pantu:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Ārlietu ministrijas Konsulāro lietu un civiltiesību departaments)

S-103 39 Stockholm

Tālrunis:    +46 (8) 405 1000 (centrāle) / +46 (8) 405 5005 (ārkārtas zvaniem ārpus darba laika)

Fakss:     +46 (8) 723 1176;

E-pasta adrese: ud-kc@gov.se

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu ir zviedru valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Apliecinājumam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: zviedru valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

21. pants

Ja pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā (tingsrätt), kā paredzēts Zviedrijas bērnu un vecāku kodeksa (föräldrabalken) 21. nodaļas 1. iedaļā.

Ja pieteikums neattiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā, (izraugoties no saraksta, kas sniegts 5. iedaļas 1. punktā Rīkojumā (2005:97), ar kuru nosaka papildu noteikumus Briseles II regulai), kuras jurisdikcijā ir otras puses dzīvesvieta, vai Nacka apgabaltiesā, ja otra puse nav Zviedrijas iedzīvotājs.

29. pants

Ja pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā saskaņā ar Briseles II regulas 29. panta 2. punktu.

Ja pieteikums neattiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā (izraugoties no saraksta, kas sniegts 5. iedaļas 2. punktā Rīkojumā (2005:97), ar kuru nosaka papildu noteikumus Briseles II regulai), kas noteikta saskaņā ar Briseles II regulas 29. panta 2. punktu.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, ir jāiesniedz apgabaltiesā, kas pasludinājusi attiecīgo nolēmumu.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai apelācijas tiesai (hovrätt) un Augstākajai tiesai (Högsta domstolen).

 

Šī lapa ir daļa no tīmekļvietnes Saite atveras jaunā logāTava Eiropa.

Mēs labprāt uzzinātu jūsu Saite atveras jaunā logāatsauksmes par sniegtās informācijas lietderību.

Your-Europe

Lapa atjaunināta: 01/03/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.