Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Voor de plaatsing van een kind uit een andere lidstaat in Nederland moet de Centrale autoriteit haar goedkeuring verlenen. Hiervoor raadpleegt de Centrale autoriteit een pleegzorgaanbieder om de geschiktheid van pleegouders bij wie het kind wordt geplaatst, te onderzoeken.

Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Als de rechter of een andere autoriteit in een andere lidstaat overweegt om een kind in Nederland te plaatsen, moet een gemotiveerd verzoek worden gestuurd aan de Centrale autoriteit. Dit verzoek moet een rapport over het kind bevatten. De Centrale autoriteit verzoekt vervolgens een pleegzorgaanbieder om de geschiktheid van de pleegouders bij wie het kind wordt geplaatst, te onderzoeken. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt op verzoek van de Centrale autoriteit of een verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven.

Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Nee, er gelden geen uitzonderingen op het vereiste van voorafgaande toestemming. Voor alle plaatsingen bij anderen dan de ouder van het kind moet de goedkeuringsprocedure worden gevolgd.

Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Nederland

Familierecht - Verordening Brussel II bis - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: Nederlands, Engels, Duits.

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

- in Nederland: de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:

- in Nederland: de rechtbank.

Artikel 34

Tegen de op het in artikel 34 bedoelde rechtsmiddel gegeven beslissing kunnen slechts de volgende rechtsmiddelen worden ingesteld:

- in Nederland: beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 31/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.