Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 67 (a)

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Federale Overheidsdienst Justitie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Tel.:     +32 2 542 67 00

Fax:     +32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer van een kind – artikel 45, lid 2: het certificaat moet vergezeld gaan van een vertaling in de officiële taal van de plaats van tenuitvoerlegging. Om welke taal het gaat (Frans, Nederlands of Duits), is te vinden in kolom II van de lijst van de Belgische gemeenten en de gerechtelijke arrondissementen van de rechtbanken van eerste aanleg die aan de verordening inzake bewijsverkrijging is gehecht (F = Frans, N = Nederlands en D = Duits).

Artikelen 21 en 29

De in de artikelen 21 en 29 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de volgende gerechten:

- in België: de rechtbank van eerste aanleg (tribunal de première instance / erstinstanzliches Gericht).

Artikel 33

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld bij de volgende gerechten:

- in België:

(a) door de persoon die om uitvoerbaarverklaring heeft verzocht, bij het hof van beroep (cour d’appel).

(b) door de persoon jegens wie de tenuitvoerlegging is gevorderd, bij de rechtbank van eerste aanleg (tribunal de première instance / erstinstanzliches Gericht).

Artikel 34

Tegen de op het in artikel 34 bedoelde rechtsmiddel gegeven beslissing kunnen slechts de volgende rechtsmiddelen worden ingesteld:

- in België: beroep in cassatie.

 

Deze webpagina maakt deel uit van de website Uw Europa.

Al uw feedback over de verstrekte informatie is welkom.

Your-Europe

Laatste update: 14/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.