Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Belgia

Autor treści:
Belgia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Belgia

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych zgodnie z art. 53 oraz sposoby komunikowania się z nimi:

Service Public Fédéral Justice (Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości)
Service de Coopération internationale civile (Wydział Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Cywilnych
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefon.: +32 2 542 67 00
e-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Art. 67 (b)

francuski, niderlandzki, niemiecki, angielski

Art. 67 (c)

Do świadectwa należy dołączyć tłumaczenie na język urzędowy miejsca wykonania.

Art. 21 i 29

sąd pierwszej instancji (tribunal de première instance)

Art. 33

- osoba ubiegająca się o stwierdzenie wykonalności może wnieść środek zaskarżenia do sądu apelacyjnego (cour d’appel)

- osoba, przeciwko której dochodzi się wykonania, może wnieść sprzeciw do sądu pierwszej instancji (tribunal de première instance)

Art. 34

skarga kasacyjna (pourvoi en cassation)

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.