Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Urząd ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Republika Czeska

Telefon: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Strona internetowa: http://www.umpod.cz/

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Zdeněk Kapitán, Dyrektor

Markéta Nováková, Zastępca Dyrektora

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: czeski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem i powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: język czeski

Art. 21 i 29

Wnioski na podstawie art. 21 i art. 29 należy wnosić w Republice Czeskiej do następujących organów bądź podmiotów:

- sądy rejonowe (okresní soudy) lub komornicy sądowi (soudní exekutoři).

Art. 33

Środki zaskarżenia na podstawie art. 33 należy wnosić w Republice Czeskiej do następujących sądów:

- sądy rejonowe (okresní soudy).

Art. 34

Jedynymi środkami zaskarżenia, które można wnieść na podstawie art. 34 w Republice Czeskiej, są:

- skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia (žaloba pro zmatečnost) na podstawie art. 229 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami, oraz skarga kasacyjna (dovolání) na podstawie art. 236 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.