Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53 oraz sposoby komunikowania się z nimi:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Irlandia Północna

E-mail: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Art. 67 (b)

Języki akceptowane na potrzeby dokumentów przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2: angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, składa się do:

w Irlandii Północnej – High Court of Justice.

Art. 33

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, wnosi się do:

w Irlandii Północnej – High Court of Justice.

Art. 34

Środki zaskarżenia, o których mowa w art. 34, można wnieść wyłącznie do:

w Irlandii Północnej – Northern Ireland Court of Appeal.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.