Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Organem centralnym w Rumunii jest Ministerstwo Sprawiedliwości [art. I 3 art. 3 ustawy nr 191/2007 zatwierdzającej nadzwyczajny dekret rządowy nr 119/2006 w sprawie niektórych środków koniecznych do stosowania prawa wspólnotowego od dnia wstąpienia przez Rumunię do Unii Europejskiej (Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană)].

Ministerul Justiţiei Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Ministerstwo Sprawiedliwości, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Tel.: +40372041077, +40372041083

Faks: +40372041079, +40372041084

Art. 67 (b)

Do celów zaświadczeń dotyczących powrotu lub odwiedzin dziecka oraz w kontaktach z organami centralnymi Rumunia dopuszcza języki: rumuński, angielski i francuski.

Art. 67 (c)

Do celów zaświadczeń dotyczących powrotu lub odwiedzin dziecka oraz w kontaktach z organami centralnymi Rumunia dopuszcza języki: rumuński, angielski i francuski.

Art. 21 i 29

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności (exequatur) jest sąd, w którego okręgu miejsce pobytu ma pozwany (odmawiający uznania), a jeśli nie jest ono znane, sąd, w którego okręgu miejsce pobytu ma powód. W razie braku takiej podstawy powództwo należy wytoczyć przed sąd w Bukareszcie.

Art. 33

W Rumunii sądami właściwymi do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności są sądy apelacyjne (art. 96 ust. 2 ustawy nr 134/2010 kodeks postępowania cywilnego).

Art. 34

Środek zaskarżenia (art. 97 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.