Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53 i sposoby komunikowania się z nimi:

(art. 55 lit. c) – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Tel.:      +421 2 888 91 379/341/425

Faks:     +421 2 888 91 605

Adresy e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

(art. 55 lit. a), b) d) i e) oraz art. 56) – Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży)

Špitálska č. 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Strona internetowa:    http://www.cipc.gov.sk

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 językiem akceptowanym na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi jest:

  • na potrzeby art. 55 lit. c): słowacki, angielski i francuski;
  • na potrzeby art. 55 lit. d): słowacki, angielski i czeski;
  • na potrzeby art. 55 lit. a), b) i e): słowacki, angielski, francuski, czeski i niemiecki.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia o osobistej styczności z dzieckiem oraz zaświadczenia o powrocie dziecka – art. 45 ust. 2: język słowacki.

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21, należy wnosić do następujących sądów:

a) Sąd Okręgowy w Bratysławie (Krajský súd v Bratislave) – w przypadku wniosków o uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;

b) sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub, jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Republice Slowackiej, dla miejsca jego obecnego pobytu – w przypadku wniosków o uznanie orzeczeń dotyczących praw rodzicielskich i odpowiedzialności rodzicielskiej. Jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, właściwość ma Sąd Miejski Bratysława II.

Wnioski, o których mowa w art. 29, należy wnosić do następujących sądów:

do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub, jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Republice Slowackiej, dla miejsca jego obecnego pobytu – w przypadku wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczenia. Jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, właściwość ma Sąd Miejski Bratysława II.

Art. 33

Wnioski, o których mowa w art. 33, należy wnosić do następujących sądów:

– do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Art. 34

Środki zaskarżenia, które można wnieść na podstawie art. 34:

-  skarga kasacyjna (dovolanie).

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.