Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53 oraz sposoby komunikowania się z nimi:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

tel.: +353 1 4790200

faks: +3531 4790201

e-mail: child_abduct_inbox@justice.ie

Art. 67 (b)

Języki, w których przyjmowane są dokumenty przekazywane organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: irlandzki lub angielski.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2: angielski lub irlandzki.

Art. 21 i 29

Wnioski zgodnie z art. 21 i 29 należy składać do następujących sądów:

w Irlandii – Wysoki Trybunał (High Court).

Art. 33

Środek zaskarżenia na podstawie art. 33 składa się do następujących sądów:

w Irlandii – Wysoki Trybunał (High Court).

Art. 34

W Irlandii – środek zaskarżenia ograniczony do kwestii prawnych wnoszony do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z przepisami irlandzkiej konstytucji Sąd Najwyższy (Supreme Court) jest właściwy do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń Wysokiego Trybunału (High Court) w przypadku stwierdzenia, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające wniesienie środka zaskarżenia bezpośrednio do tego sądu. Sąd Najwyższy jest również właściwy do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń Sądu Apelacyjnego, jeżeli zostały spełnione przesłanki określone w konstytucji.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 11/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.