Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Polska

Autor treści:
Polska

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 628 09 49

Art. 67 (b)

Informację o tym, jakie języki są akceptowane dla dokumentów przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: polski, niemiecki, angielski.

Art. 67 (c)

W przypadku świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: polski.

Art. 21 i 29

Wnioski określone w art. 21 i 29 składa się w następujących sądach:

- w Polsce w Sądy okręgowe.

Art. 33

Odwołania określone w art. 33 składa się w następujących sądach:

- w Polsce w Sądy apelacyjne.

Art. 34

Odwołania określone w art. 34, mogą być składane:

- w Polsce, kasacja do Sądu Najwyższego.

 

Ta strona jest częścią portalu Twoja Europa.

Państwa opinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.