Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2201/2003

Všeobecné informácie

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi s výnimkou Dánska.

Rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Rozsudok vydaný a vykonateľný v jednom členskom štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak na žiadosť zainteresovanej osoby bol vyhlásený za vykonateľný v tomto štáte. Žiadosť o vyhlásenie rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Súd, na ktorý sa má podať žiadosť o uznanie/vykonateľnosť. Odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Súd pre odvolania proti rozhodnutiu o uznaní/vykonateľnosti.

Rozsudky o práve styku s dieťaťom a rozsudky týkajúce sa vrátenia dieťaťa sa uznávajú a sú vykonateľné v ostatných členských štátoch aj bez potreby ich vyhlásenia za vykonateľné, ak sú opatrené osvedčením.

Nariadenie zavádza použitie štyroch štandardných tlačív.

Každý členský štát určí najmenej jeden ústredný orgán na poskytovanie súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Praktická príručka na uplatňovanie nového nariadenia Brusel II (2014)  PDF (1081 Kb) sk

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 21/03/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.