Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a technické prostriedky komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 10

Telefón:   +43 1521522134

Fax:         +43 1521522829

E-mail:     team.z@bmj.gv.at

Článok 67 (b)

Jazyky povolené pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: nemčina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve na styk s dieťaťom a návrate dieťaťa – článok 45 ods. 2: nemčina.

Články 21 a 29

Žiadosti podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na týchto súdoch alebo príslušným orgánom:

–     v Rakúsku na okresnom súde (Bezirksgericht).

Článok 33

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa článku 33 sa podáva na týchto súdoch:

–     v Rakúsku na okresnom súde (Bezirksgericht).

Článok 34

Odvolania proti rozhodnutiam podľa článku 34 možno podávať len:

–     v Rakúsku: prostredníctvom opravného prostriedku obmedzeného len na závažné právne otázky (Revisionsrekurs), ktorý sa podáva na okresnom súde a je adresovaný Najvyššiemu súdu (Oberster Gerichsthof).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 17/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.