Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Swipe to change

  Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

  Rakúsko

  Autor obsahu
  Rakúsko

  VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

  Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

  Rakúsko

  Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


  *povinný údaj

  Článok 67 (a)

  Názvy, adresy a technické prostriedky komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

  Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1016 Wien

  Abteilung I 10

  Telefón:   +43 1521522134

  Fax:         +43 1521522829

  E-mail:     team.z@bmj.gv.at

  Článok 67 (b)

  Jazyky povolené pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: nemčina.

  Článok 67 (c)

  Pre osvedčenie o práve na styk s dieťaťom a návrate dieťaťa – článok 45 ods. 2: nemčina.

  Články 21 a 29

  Žiadosti podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na týchto súdoch alebo príslušným orgánom:

  –     v Rakúsku na okresnom súde (Bezirksgericht).

  Článok 33

  Odvolanie proti rozhodnutiu podľa článku 33 sa podáva na týchto súdoch:

  –     v Rakúsku na okresnom súde (Bezirksgericht).

  Článok 34

  Odvolania proti rozhodnutiam podľa článku 34 možno podávať len:

  –     v Rakúsku: prostredníctvom opravného prostriedku obmedzeného len na závažné právne otázky (Revisionsrekurs), ktorý sa podáva na okresnom súde a je adresovaný Najvyššiemu súdu (Oberster Gerichsthof).

   

  Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

  Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

  Your-Europe

  Posledná aktualizácia: 16/04/2022

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.