Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Service Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Service de Coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefón: +32 2 542 67 00
Elektronická adresa: rapt-parental@just.fgov.be

Článok 67 (b)

francúzsky, holandský, nemecký, anglický jazyk

Článok 67 (c)

K osvedčeniu musí byť priložený preklad do úradného jazyka miesta výkonu.

Články 21 a 29

prvostupňový súd (Tribunal de première instance)

Článok 33

– osoba, ktorá žiada o vyhlásenie vykonateľnosti, môže podať opravný prostriedok na odvolacom súde,

– osoba, voči ktorej sa žiada o výkon, môže podať námietku na prvostupňovom súde.

Článok 34

kasačný opravný prostriedok (pourvoi en cassation)

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.