Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53 sú tieto:

Ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a medzinárodné adopcie

Tel. č.: +359 2 923 7302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: +359 2 987 1557

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulharsko

[pre všetky otázky súvisiace s nariadením, ktoré sa týkajú rodičovských práv a povinností a únosu a umiestnenia detí (článok 56)]

Riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a európske záležitosti

Tel. č.: +359 2 923 7413

Fax: +359 2 980 9223

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulharsko

[pre všetky otázky súvisiace s nariadením s výnimkou otázok týkajúcich sa rodičovských práv a povinností a únosu a umiestnenia detí (článok 56)]

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi určené podľa článku 57 ods. 2 sú: bulharčina, angličtina a francúzština.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenie o právach styku podľa článku 45 ods. 2 sú: bulharčina, angličtina a francúzština.

Články 21 a 29

Príslušné orgány uvedené v článku 21 ods. 2 na uznávanie rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností sú orgány príslušné pre registráciu, menovite starostovia obcí a miest (článok 621 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Príslušný orgán uvedený v článku 21 ods. 3 na uznanie rozsudkov je krajský súd miestne príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného bydliska protistrany, alebo ak protistrana nemá trvalé alebo prechodné bydlisko na území Bulharskej republiky, podľa miesta prechodného alebo trvalého bydliska zainteresovaného účastníka (článok 622 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Ak zainteresovaný účastník nemá trvalé ani prechodné bydlisko na území Bulharska, návrh sa má podať Mestskému súdu v Sofii.

Príslušný orgán, ktorému sa má podať návrh uvedený v článku 29 na vyhlásenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, je krajský súd miestne príslušný podľa trvalého alebo prechodného bydliska dlžníka alebo miesta výkonu. (článok 623 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku)

Článok 33

Proti rozhodnutiu sa možno odvolať na odvolacom súde v Sofii. (článok 623 ods. 6 prvá veta občianskeho súdneho poriadku)

Článok 34

Ďalšie opravné prostriedky proti rozhodnutiam odvolacieho súdu v Sofii sa podávajú na Najvyššom kasačnom súde. (článok 623 ods. 6 druhá veta občianskeho súdneho poriadku)

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 26/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.