Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Ministerstvo práce a sociálnych vecí)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Webové sídlo: https://mrosp.gov.hr/

Email: eu-poslovi@mrosp.hr

Tel.: +385 16109892, + 385 16106164

Fax: +385 16106171

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2:

a) chorvátčina alebo angličtina pre komunikáciu s ústrednými orgánmi;

b) chorvátčina pre návrhy.

Článok 67 (c)

Jazykom prijateľným pre osvedčenie o práve styku podľa článku 45 ods. 2. je:

chorvátčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti prijímajú a o týchto návrhoch rozhodujú mestské súdy (općinski sudovi; singulár općinski sud).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 33

Opravné prostriedky uvedené v článku 33 sa podávajú na tieto súdy:

Opravné prostriedky sa podávajú na súdy druhého stupňa [župné súdy (županijski sudovi; singulár županijski sud], a to prostredníctvom súdu prvého stupňa, ktorý vydal rozhodnutie (mestského súdu).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 34

Opravné prostriedky v zmysle článku 34:

Rozsudok vydaný v odvolacom konaní môže jedna zo strán sporu napadnúť tak, že podá podnet na obnovu konania (články 421 až 428 občianskeho súdneho poriadku). Podnet na obnovu konania musí byť podaný na súd, ktorý rozhodnutie prijal na prvom stupni (mestský súd).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.