Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Česká republika

Telefón: +420 542 215 522

Fax: +420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Webová adresa: http://www.umpod.cz/

Kontaktné osoby:

Zdeněk Kapitán, riaditeľ

Markéta Nováková, námestníčka riaditeľa

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: čeština, angličtina, nemčina, francúzština.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: čeština.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– v Českej republike okresným súdom a súdnym exekútorom.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– v Českej republike okresným súdom.

Článok 34

Odvolanie podľa článku 34 možno napadnúť len týmito prostriedkami:

– v Českej republike žalobou o neplatnosť podľa § 229 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov a dovolaním podľa § 236 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 12/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.