Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti)

Kansainvälinen oikeusapu (Oddelenie pre medzinárodnú právnu pomoc)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel. +358 9 1606 7628

Fax +358 9 1606 7524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: fínčina, švédčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: fínčina, švédčina, angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

vo Fínsku, käräjäoikeus/tingsrätt.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

vo Fínsku, hovioikeus/hovrätt.

Článok 34

Rozsudky vydané v odvolacom konaní podľa článku 34 môže napadnúť iba:

vo Fínsku, a to na Najvyššom súde (Korkein oikeus/Högsta domstolen).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 22/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.