Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Boli určené dva ústredné orgány.

1. Pre všetky otázky s výnimkou článku 56 (cezhraničné umiestnenia)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Riaditeľstvo pre občianske veci a pečate)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mailová adresa: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pre uplatňovanie článku 56 (cezhraničné umiestnenia)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Riaditeľstvo pre súdnu ochranu mládeže)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (Útvar pre právne predpisy a právne veci, útvar K1)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa kancelárie: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefón:   +33 1 70 22 89 84 alebo +33 1 70 22 75 82

E-mailová adresa: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: francúzština, angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenie o práve styku a osvedčenie o návrate dieťaťa – článok 45 ods. 2: francúzština, angličtina.

Články 21 a 29

Žiadosti podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na súdoch takto:

– vo Francúzsku predsedovi občianskoprávneho súdu (Président du tribunal judiciaire) alebo jeho zástupcovi.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– vo Francúzsku na odvolací súd (Cour d’appel).

Článok 34

Rozhodnutie o opravnom prostriedku, na ktorý sa vzťahuje článok 34:

– možno vo Francúzsku napadnúť len prostredníctvom kasačného opravného prostriedku (pourvoi en cassation).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 28/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.