Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Riaditeľka: pani Argyro Eleftheriadou

Vedúci oddelenia: pán Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Atény

Tel. č.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fax: 0030 213 130 7499

E-mail: aeleftheriadou@justice.gov.grvsarigiannidis@justice.gov.grcivilunit@justice.gov.gr

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre korešpondenciu s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: gréčtina, angličtina, francúzština

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2: gréčtina, angličtina, francúzština

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– Súd prvého stupňa v Grécku.

Návrhy majú byť podané na súde, ktorý je miestne príslušný podľa trvalého bydliska dlžníka, alebo ak dlžník nemá bydlisko, na súde v mieste pobytu dlžníka, alebo ak dlžník nemá žiadne miesto pobytu, na aténskom súde.

Článok 33

Odvolania podľa článku 33 sa podávajú na tieto súdy:

– odvolací súd v Grécku.

Článok 34

Opravné prostriedky podľa článku 34 sa môžu podávať iba týmto spôsobom:

– kasačný opravný prostriedok v Grécku.

Tieto opravné prostriedky sa podávajú na Najvyššom súde.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 01/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.