Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a kontaktné údaje ústredných orgánov vymenovaných podľa článku 53 môžete nájsť pomocou vyhľadávacieho nástroja v hornej časti stránky.

Článok 67 (b)

S ústrednými orgánmi môžete podľa článku 57 ods. 2 komunikovať v maďarskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Článok 67 (c)

Jazykmi prijateľnými pre osvedčenia týkajúce sa práva styku s dieťaťom a návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2 sú maďarčina, angličtina, nemčina a francúzština.

Články 21 a 29

Návrhy, na ktoré odkazujú články 21 a 29, môžete podať na tieto súdy:

– v Maďarsku okresný súd činný v sídle príslušného krajského súdu (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) a v Budapešti Ústredný obvodný súd v Bude (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Článok 33

Odvolania, na ktoré odkazuje článok 33, môžete podať na tieto súdy:

– v Maďarsku krajské súdy (törvényszék) a v Budapešti Krajský súd hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék).

Článok 34

Rozsudok vydaný v odvolacom konaní podľa článku 34 môžete napadnúť:

– v Maďarsku: podaním žiadosti o preskúmanie (felülvizsgálati kérelem).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 03/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.