Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Írsko

Autor obsahu
Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Central Authority for International Child Abduction (Ústredný orgán pre medzinárodné únosy detí),

Department of Justice (Ministerstvo spravodlivosti),

7 Ely Place,

Dublin 2.

Telefónne číslo: +353 (1) 602 8202,

Email: internationalchildabduction@justice.ie

Článok 67 (b)

Jazyky akceptované na účely komunikácie s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: írčina a/alebo angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenia o práve styku s dieťaťom a návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2: angličtina a/alebo írčina

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– v Írsku, vyšší súd (the High Court).

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– v Írsku, vyšší súd (the High Court).

Článok 34

V Írsku: odvolanie v právnej otázke na odvolací súd (je potrebné poznamenať, že v súlade s ustanoveniami írskej ústavy je na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vyššieho súdu príslušný najvyšší súd, ak zastáva názor, že existujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce priame odvolanie na najvyšší súd.  Najvyšší súd je takisto príslušný na prejednanie odvolania voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak zastáva názor, že sú splnené určité podmienky ustanovené v ústave.)

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 13/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.