Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tel:      +370 5 2662933

Fax:     +370 5 2625940

Ministerstvo sociálnej bezpečnosti a práce – Ulica

A. Vivulskio, 11

LT - 03610 Vilnius

Tel:      +370 5 266 42 01

Fax:     +370 5 260 38 13

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): litovčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: litovčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- v Litve Lietuvos apeliacinis teismas [Odvolací súd].

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Litve Lietuvos apeliacinis teismas [Odvolací súd].

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Litve Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [mimoriadny opravný prostriedok podaný na najvyšší súd].

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.